Sökning: "individens rätt till sitt eget liv"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden individens rätt till sitt eget liv.

 1. 1. Individens rätt till samhället, Integrering i en uppdelad stad : en undersökning av miljonprogramsområden och individens förutsättningar till deltagande i samhället som helhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Carlén; [2019]
  Nyckelord :fysisk planering; integrering; fragmentering; space syntax; social hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I många svenska städer så finns det spår av fragmentering, segregation och uppdelning av boendemiljöer. Uppdelningen av den fysiska miljön bidrar då också till en uppdelning av människor. LÄS MER

 2. 2. Etik och moral- ett kunskapskrav i ämnet religion i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Engström; Josephine Vigren; [2019]
  Nyckelord :etik; grundskola; lärare i religion; moral; religion; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att ta reda på hur pedagoger tolkarskrivningar om begreppen etik och moral i kursplanen för religion. Frågeställningar somformulerats utifrån syftet är: “Vilka tolkningar gör verksamma pedagoger för årskurs 4-6av begreppen etik och moral i kursplanen för religionskunskap?”, “Vilka uttryck ger dessatolkningar konkret i den praktiska undervisningen?” och “Vilka möjligheter ochsvårigheter med bedömning av kunskapskravet om etik och moral i religionskunskap förårskurs 4-6 upplever verksamma pedagoger?”Vi har valt att använda oss av en socialkonstruktivistisk förståelseram, där teorin utgår frånatt världen ses som konstruerad av människan. LÄS MER

 3. 3. Kompetenser och utvecklingsbehov hos personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marielle Andersson; [2013]
  Nyckelord :arbete med funktionshindrade; lärande i arbetet; kompetenser; utvecklingsbehov; motivation till lärande.;

  Sammanfattning : År 1994 fastställdes en ny lag som kom att heta Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. I och med denna lag förändrades bland annat yrkesrollen för personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 4. Förebyggande hembesök - En litteraturstudie om äldre personers möjligheter att bo kvar hemma.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva Danieli; Anita Thanner; [2011-04-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Den äldre delen av befolkningen blir allt större. De flesta vill bo kvar hemma sålänge som möjligt, och det är även mest kostnadseffektivt ur samhällets synvinkel. Vi ville tareda på vad förebyggande hembesök kunde innebära för den äldre personens hälsa ochvälbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Jag har den ultimata kontaktpersonen : En kvalitativ studie om upplevelser kring kontaktmannaskap inom Omvårdnad Gävle, ordinärt boende och boendestöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Marie Olsson; Malin Öztürk ; [2009]
  Nyckelord :kontaktmannaskap; självbestämmande; kvalitativ metod; empowerment; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kontaktmannaskap är inte någonting helt nytt, utan har sedan länge använts som arbetsmetod i den somatiska och psykiatriska vården. Inom äldreomsorgen är kontaktmannaskapet en relativt ny arbetsmetod. Syftet med ett kontaktmannaskap är att individerna skall uppleva delaktighet, inflytande och självbestämmande över sitt eget liv. LÄS MER