Sökning: "individualisering av sociala problem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden individualisering av sociala problem.

 1. 1. Psykisk ohälsa som ett samhällsproblem : En litteraturstudie om hur psykisk ohälsa framställs i forskning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Sköld; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; könsskillnader; individualisering; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Då psykisk ohälsa är något som är väldigt omtalat och debatterat i samhället, främst då det framställs som att det skett en ökning av psykisk ohälsa, är det särskilt intressant att undersöka vidare om detta forskningsområde. Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån aktuellt forskningsläge undersöka och analysera hur psykisk ohälsa framställs inom internationell forskning mellan år 2004 och 2019. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapande och intrycksstyrning på sociala medier : En kvalitativ intervjustudie om hur identitet kan skapas på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sanna Åström; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; identitet; identitetsskapande; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att studera individers upplevelse av hur den egna identiteten skapas på sociala medier. Problemformuleringen grundar sig i att en medvetenhet finns kring att bilden som visas upp på sociala medier ofta är överdrivet perfekt eller positiv men att personer trots detta upplever en press att själva uppnå det perfekta livet, alternativt att ge sken av det på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Gör en hälsosatsning! - en maktanalys av dags- och kvällstidningars hälsosidor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Charlotte Ovesson; [2016]
  Nyckelord :media; hälsa; livsstil; makt; diskurs; individualisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Flera dags- och kvällstidningar har speciella hälsosidor där det går att läsa om bl.a. mat och träning. Den hälsosamma livsstilen är positivt laddad: att ta hand om sin hälsa ses som en bra egenskap. LÄS MER

 4. 4. Vem får uppbära försörjningsstöd? En diskursanalys av statens offentliga utredningar angående försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofie Mannerfalk; [2016]
  Nyckelord :subject; income support; individualisation; discourse; social issues subjekt; försörjningsstöd; individualisering; diskurs; sociala problem; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze the discursive construction of the subject receiving income support and what consequences such construction implies. The material being analyzed is two of the official governmental investigations, from 1999 and 2015, regarding income support. LÄS MER

 5. 5. Ett reflexivt föräldraskap. En kvalitativ studie om frivilligt ensamstående mammor och deras nätverk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Magdalena Månson; [2014-02-04]
  Nyckelord :frivilligt ensamstående mammor; sociala nätverk; det senmoderna samhället; reflexivitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på åtta semi-strukturerade intervjuer med frivilligt ensamstående mammor genom insemination eller IVF. Mammorna svarade bland annat på frågor om beslutet, det privata och det formella nätverket och om tankar om familjeformen. LÄS MER