Sökning: "individualisering"

Visar resultat 11 - 15 av 563 uppsatser innehållade ordet individualisering.

 1. 11. Matematikundervisning för alla : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av individualiserad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Elin Billing; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om lärares uppfattningar av vad individualisering i matematikundervisningen kan innebära. Utifrån syftet har frågeställningar formulerats som avser att ta reda på lärares uppfattning av vad individualisering är och hur de uppfattar att de arbetar individualiserat i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 12. Att vara eller att vara en vara - En kvalitativ studie om erfarenheter hos unga arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Jansson; Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Arbetsmarknadspolitik; Aktiveringspolitik; Individualisering; Personligt varumärke; Socialt medborgarskap; Ungdomsarbetslöshet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka unga arbetssökandes erfarenheter av Arbetsförmedlingens roll i deras etablering på arbetsmarknaden, samt analysera hur detta kan förstås utifrån en utveckling mot en individualiserad arbetsmarknadspolitik. Studien bygger på två kvalitativa fokusgruppsintervjuer med totalt åtta arbetssökande personer i åldrarna 18-24 år. LÄS MER

 3. 13. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 4. 14. Femtio nyanser av psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om samhällets inverkan på 90-talisters relation till hälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joel Rovasaari; Ida Ehrström; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Medikalisering; Individualisering; Digitalisering; 90-talister;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka omständigheterna till 90-talisters överrepresentation inom psykiatrin. Hur den ökade psykiska ohälsan som rapporteras kan vara kopplad till de samhällsförändringar som skett de senaste decennierna. LÄS MER

 5. 15. Digitala verktyg i matematikundervisning : En undersökning om digitala verktygs möjligheter att individualisera aritmetikinlärning.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Oscar Karlsson; Erica Lantz; Lucas Rickardsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; individualisering; stegvis inlärningsprocess; aritmetik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : I studien analyseras utvalda digitala verktyg för att undersöka om de kan bidra till en ökad individualisering inom aritmetikinlärning i årskurs 4–6. Studiens syfte är även att undersöka om och hur de digitala verktygen ger möjlighet för stegvis inlärning inom aritmetik. LÄS MER