Sökning: "individualism"

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser innehållade ordet individualism.

 1. 1. Climate governance in a well-ordered world : an analysis of Rawlsian climate justice and the goal of climate action

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andreas Ekvall; [2022]
  Nyckelord :Rawls’; distributional justice; communitarianism; Agenda 2030; climate justice;

  Sammanfattning : The aspiration of normative theory to conceptualise climate justice is a contested endeavour. At best there are certain agreements about what constitutes distributional justice on a surface level, while it remains challenged whether such conceptualisation is helpful in the realisation of climate justice. LÄS MER

 2. 2. Vilka arbetsmetoder främjar och upprätthåller kreativitet hos virtuella team : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sandra Andrén; Younan Slivo; [2022]
  Nyckelord :Creativity; creative climate; communication; teams; virtual teams and virtual work environment; Kreativitet; kreativt klimat; kommunikation; team; virtuella team och virtuell arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är förmågan till anpassning en vital egenskap. Organisationens strävan efter stabilitet, konkurrenskraft och utveckling utgör motiv till anpassning av olika slag. LÄS MER

 3. 3. "Vem är jag om jag mår bra?" : Psykisk ohälsa och identitetsskapande som samtida fenomen i Inger Edelfeldts författarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Dina Bentelid; [2022]
  Nyckelord :mental health; identity; Inger Edelfeldt; contemporary phenomena; psykisk ohälsa; identitetsskapande; Inger Edelfeldt; samtidsfenomen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom tematisk läsning av ett urval Inger Edelfeldts verk utforska frågor om hur psykisk ohälsa som litterärt motiv skildras och hur denna skildring kan kopplas till identitetsskapande i en samtida samhällskontext. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Karin Johannissons kulturhistoriska perspektiv på psykisk ohälsa, Anthony Giddens teori kring modernitet och identitetsskapande, samt Zygmunt Baumans teori angående individualism. LÄS MER

 4. 4. Government and Power in Young Adult Dystopias

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Hanna Persson; [2022]
  Nyckelord :literature; young adult literature; YA; dystopian fiction; dystopia; dystopias; dystopian literature; politics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Dystopian fiction first appeared as a literary genre in the 1870s and has since been known to conduct social criticism of the real world in a futuristic, fictive form. As it has evolved during the 20th century it has grown into a widely researched topic. LÄS MER

 5. 5. Yuppien — En mycket kortlivad social typ : Från väljargrupp till epokbegrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Tobias Sundin; [2022]
  Nyckelord :yuppie; the 1980s; social types; historiography; classifications;

  Sammanfattning : The Yuppie, the Young Urban Professional, is a social type closely linked to the popular historical conception of the 1980s. The type is characterized as a young person working in banking, media or finance with expensive tastes in consumption and an individualistic, vapid mindset. LÄS MER