Sökning: "individualistiska perspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden individualistiska perspektivet.

 1. 1. Alla barn har rätt till stöd : En systematisk litteraturstudie om barns stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Albertsson; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :Alla barns rätt till stöd; förskola; likvärdighet; stöd och särskilt stöd; specialpedagogik; individualistiska perspektivet; alternativa perspektivet; dilemmaperspektivet; kategoriseringar; normer; barnsyn; relationer;

  Sammanfattning : Barn i behov av stöd är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Stödet kopplas ofta till specialpedagogik och barn med diagnoser men rätten till stöd bör istället ses som en rättighet för alla barn för att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Vem skulle letat om inte Missing People fanns? Berättelser om att vara engagerad i Missing People Sweden. Ett nedslag i svenskt föreningsliv.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Roshagen; [2016]
  Nyckelord :Föreningsliv; Ideell sektor; Sektoröverskridande; Osäkerhet; Risk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Missing People Sweden (MPS) is a Swedish voluntary organization that mainly works with publishing notifications of people who have gone missing and organizing search parties to try and find them. This thesis seeks to investigate how the participants in the organization describe and interpret their participation, focusing on accounts of collaborating with public sector organizations. LÄS MER

 3. 3. Anhöriga har det lika jobbigt dom, som står på andra sidan.” : En kartläggning av de civila organisationerna i Karlstad och vilket stöd de kan ge anhöriga som har barn eller ungdomar som missbrukar droger.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Sheima Assad; Anne-Charlotte Eriksson; [2014]
  Nyckelord :anhöriga; missbrukare; medberoende; frivillig organisationer; civilsamhället.;

  Sammanfattning : I det samhälle vi lever idag ser vi en avsaknad av de sociala band som fanns i tidigare samhällen.Detta numera individualistiska samhälle skapar en otrygghet föryngre människor. De individer som inneharsvagt socialt kapital, där sociala band ingår, fastnar lättarei en missbruksproblematik. LÄS MER

 4. 4. Gemensam vårdnad efter separation. Särskilt om konsensuskravet och dess konsekvenser för barns rätt till vård.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Albertson Witting; [2012]
  Nyckelord :gemensam vårdnad; konsensus; hälso-sjukvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen syftar till att belysa den svenska vårdnadslagslagstiftningen avseende bestämmanderätten vid gemensam vårdnad samt konsekvenserna av vårdnadshavares oförmåga att samarbeta i frågor som rör barns rätt till vård. Enligt svensk familjerätt är det bästa för barnet att stå under föräldrarnas gemensamma vårdnad samt att föräldrarna tar gemensamma beslut i alla frågor som rör barnet. LÄS MER

 5. 5. Värdegrund och ledarskap, går det ihop? : Några gymnasielärares uppfattningar om relationen till värdegrund i förhållande till ledarkompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Catharina Sörgren; [2010]
  Nyckelord :Värdegrund; ledarkompetens; deliberativa samtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfe är att beskriva lärares uppfattningar om värdegrund och ledarskap och relationen där emellan. Undersökningen utgår från följande frågor: Vilka kvalitéer, egenskaper och ledarkompetenser betraktar läraren som väsentliga i sitt yrke? Vilka uppfattningar har lärare om begreppet värdegrund? Hur ser lärare på relationen mellan värdegrund och ledarkompetens och hur upplever läraren sambandet mellan värdegrund och ledarkompetens i verksamheten. LÄS MER