Sökning: "individuell arbetsrätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden individuell arbetsrätt.

 1. 1. Föräldraledighet, välsignelse eller förbannelse? En komparation mellan svensk och dansk rätt gällande föräldralediga arbetstagares ställning i arbetslivet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Wiklöf; [2014]
  Nyckelord :Arbetsrätt; komparativ rätt; Sverige; Danmark; föräldraledighet; missgynnandeförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats analyseras samt jämförs de arbetsrättsliga regler vilka reglerar förhållandet mellan arbets- och familjelivet i Sverige och Danmark. Två centrala frågor uppsatsen behandlar är vilka rättsliga förutsättningar det finns för arbetstagare att vara föräldraledig och vilket skydd det finns mot att missgynnas i arbetslivet på grund av framtida, föreliggande eller nyttjad föräldraledighet. LÄS MER

 2. 2. Grupptalan - Problematiken kring finansieringen av rättegångskostnaderna, ur ett Access to Justice-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Feldt; [2010]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lagen (2002:599) om grupprättegång (GrL) trädde i kraft i januari 2003. Grupptalanförfarandet är intressant ur ett rättsvetenskapligt perspektiv eftersom taleformen skiljer sig mycket åt från den traditionella civilrättsliga tvåpartsprocessen i svensk rätt. LÄS MER

 3. 3. Kollektivavtalets tillämpningsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Westerlund; [2007]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dag används kollektivavtalet som regleringsinstrument för större delen av den svenska arbetsmarknaden. Det svenska kollektivavtalet har varit ett starkt regleringsinstrument sedan slutet på 1800 - talet och det finns inget som säger att det kommer att minska i styrka. När man tillämpar kollektivavtal kan ibland problem uppkomma. LÄS MER

 4. 4. Omreglering av anställningsförhållandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lotta Andersson; [2003]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personalen på IT-företaget Cell Network informeras under hösten år 2002 om att samtliga anställda skulle komma att sägas upp för att sedan återanställas till lägre lön. De arbetstagare som inte accepterade erbjudandet skulle bli utan arbete. LÄS MER