Sökning: "individuell sångundervisning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden individuell sångundervisning.

 1. 1. Kommunikativa handlingsmönster i enskild sångundervisning : observationsstudie av tre sångpedagoger på gymnasiets estetiska program

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maria Lindberg; [2015]
  Nyckelord :individual singing; patterns of behaviour; communication; communication tools; enskild sång; individuell sång; handlingsmönster; kommunikation; kommunikativa verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt sångpedagogerna kommunicerar med eleven: vilka kommunikativa verktyg använder sångpedagogen och hur kombineras dessa i olika handlingsmönster. Studien begränsas till att analysera den del av sånglektionen som specifikt handlar om övningar. LÄS MER

 2. 2. "Kroppen hänger ihop med rösten"- Fem sångpedagoger beskriver sin användning av Rytmikmetoden i individuell sångundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Josefin Boström; [2015]
  Nyckelord :Sångundervisning; Sång; Rytmik; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Självkänsla; Självförtroende; Sångmetodik Educational sciencis; Music Education; Eurythmics; Singing; Vocal teaching; Self esteem; Self-confidence; Singing methodology; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sångpedagoger med Rytmikutbildning beskriver a) sina skäl till användning av Rytmik i enskild sångundervisning, b) på vilka sätt de använder sig av Rytmik och c) vilka effekter användningen tros ge. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. Sjung med hela kroppen! En kvalitativ undersökning av elevers upplevelser av rörelse integrerat i sångundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Lindahl; Musik Musik; [2012]
  Nyckelord :Sång; sångmetodik; rytmik; rörelse; musikalisk ges;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa hur rörelseövningar integrerade i individuell sångundervisning påverkarelevers upplevelser av sjungande. Huvudfrågeställningen lyder: Kan rörelseövningar bidra till en positivupplevelse av sjungande, samt en mer avspänd kropp och en friare röst? Denna huvudfrågeställning förtydligasmed följande frågor: Hur upplever sångelever rörelseövningar integrerade i sångundervisning med avseende på:upplevelse och uttryck, fokus och röst, muskelspänningar och mentala spärrar? Det är en kvalitativ studie somgenom metodtriangulering i form av frågeformulär, intervju och observation undersöker sex stycken eleversupplevelser av rörelseövningar integrerade i sångundervisning. LÄS MER

 4. 4. Individuell utveckling i grupp - sångundervisning tillsammans med och genom andra

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Susanne Ronner Larsson; [2010]
  Nyckelord :singing; voice lessons; group lessons; imitation; mirror neurons; interaction; intersubjectivity; life-world phenomenology; sång; sångundervisning; gruppundervisning; spegelneuroner; interaktion; intersubjektivitet; livsvärldsfenomenologi; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Individual development in group - voice lessons together with and through others. The purpose of this study is to, from a life-world phenomenological point of view, document how singers experience their vocal technical and musical learning in group and in to relate this to their experience of a private lesson and to study what factors have been decisive for these experiences. LÄS MER

 5. 5. Att se sig själv som sångare - En aktionsforskningsstudie av individuell sångundervisning inom ramen för projektet ”Vem äger lärandet”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ann-Sofi Härstedt; [2010]
  Nyckelord :Singing; vocal tuition; church musicians; identity; video documentation; goals; sång; sångundervisning; kyrkomusiker; identitet; kameradokumentation; målbild; självbild.; Performing Arts;

  Sammanfattning : English title: The singer’s image. An action research study of one-to-one vocal tuition. The aim of this qualitative study was to explore and document church musicians’ vocal development. LÄS MER