Sökning: "individuell uppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden individuell uppfattning.

 1. 1. Främjande eller hindrande? : En studie om socialarbetares uppfattning av arbetsmarknadsinsatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amra Durguti; Amelia Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Labor market initiatives; promoting factors; livelihood; social work; Arbetsmarknadsinsats; främjande faktorer; försörjning; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att stödja deltagare i arbetsmarknadsinsatser. För att undersöka detta genomförde vi fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som är verksamma inom arbetsmarknadsenheter i två olika kommuner. Efter intervjuerna genomfördes en innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Ensamhet genom distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Esma Sarihan; [2021]
  Nyckelord :ensamhet; distansundervisning; social distans; kommunikation; avskildhet; existentiell ensamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är något som alla människor upplever någon gång i livet. Många gånger väljer människor att vara ensamma och ibland tvingas de på en ensamhet ofrivilligt. Existentiell ensamhet uppstår i och med omständigheterna i samhället och avskildhet är en ensamhet som är självvald av den enskilda individen. LÄS MER

 3. 3. Samordnad Individuell Plan : En sytematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linus Frost; Linn Ottisdotter; [2021]
  Nyckelord :Coordinated individual plan; Lack of knowledge; Process of planning; Cooperation between authorities;

  Sammanfattning : Swedish agency for health technology assessment and assessment of social services (SBU) published a scientific study on a knowledge gap in coordinated planning for people with mental disabilities. The aim of our paper is to identify research relevant regarding coordinated individual plans (SIP) and individual plan (IP) for people with mental disabilities from both the patient's and professional perspectives and investigate the collaboration and knowledge of the professionals. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning i gymnasieskolan : Ett lärarperspektiv på linjära ekvationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Benny Andersson; [2021]
  Nyckelord :formative assessment; systems of linear equations; teaching; formativ bedömning; linjära ekvationssystem; undervisning;

  Sammanfattning : Under många år har formativ bedömning blivit ett begrepp som används flitigt i undervisningsdiskussioner. Detta för att resultatet utav arbetsmetoden varit så positivt. Man har sett att man genom att uppmärksamma elever på deras kunskapsnivå kan lägga upp en mer individuell strategi för hur de ska nå sitt slutmål. LÄS MER

 5. 5. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Hansson; Hanna Agace; [2021]
  Nyckelord :entréträdgård; offentlig; privat; semi-offentlig; element; rumslighet;

  Sammanfattning : Arbetet bygger på en litteraturstudie, med kompletterande intervjuer. Syftet var att undersöka faktorer och element som påverkar människans beteende kring en entréträdgård. Det vill säga en ingång till ett avgränsat område i anslutning till en bostad. LÄS MER