Sökning: "individuell utvecklingsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden individuell utvecklingsplan.

 1. 1. Utvecklingssamtal i grundskolan : - Ett möte mellan hem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Trepartssamtal; Individuell utvecklingsplan;

  Sammanfattning : Arbetat handlar om utvecklingssamtal. Jag har undersökt hur elever och lärare i grundskolans tidigare år upplever utvecklingssamtalet, samt tagit reda på vad tidigare forskning säger om vikten av förberedelser inför och utvärdering av ett utvecklingssamtal. För att få redan på elever upplevelser har jag intervjuat några elever. LÄS MER

 2. 2. Individuell utvecklingsplan- Vad händer sen? : En studie i hur en lärare säger sig uppfatta den egna uppföljningen utav individuella utvecklingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Filippa Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Individuell utvecklingsplan; uppföljning; beprövad erfarenhet; återkoppling; dokumentation;

  Sammanfattning : This study describes and analyzes how one teacher perceives her monitoring of the students´individual plans of development as expressed in the Education Act chapter 10, 13§. Today there are nonational guidelines published in the monitoring area for these plans of development, although this is anobligation for all teachers in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning och dokumentation : Matematiklärares motiv, handlingar och förutsättningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Albin; Magdalena Humila; [2015]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning för lärande; dokumentation; individuell utvecklingsplan; matematik; aktivitetsteori.;

  Sammanfattning : BakgrundFormativ bedömning innebär att bevis för elevers visade kunskaper framkallas och används för att göra anpassningar i undervisningen som gynnar elevernas lärande. Formativ bedömning innefattar också att eleverna delges lärandeintentioner och framgångskriterier, att de får framåtsyftande feedback, att de aktiveras som läranderesurser för varandra samt att de aktiveras som ägare av sin egen kunskap. LÄS MER

 4. 4. Skriftliga omdömen eller inte. : En studie i hur högstadieelever ser på utvecklingssamtal och dess förberedelser i relation till lärandeprocessen efter införandet av Lgr 11.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Minna Thullberg; [2014]
  Nyckelord :Student influence; Individual development plans; Meta-cognition; Written assessment; Personal development dialogue; Elevinflytande; individuell utvecklingsplan; metakognition; skriftliga omdömen; utvecklingssamtal.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att undersöka hur elever i årskurs 7 upplever att utvecklingssamtal och dess förberedelser är en del i deras lärandeprocess, om uteblivna skriftliga omdömen påverkat lärprocessen, samt vilka likheter och skillnader det finns mellan elevledda jämfört med lärarledda utvecklingssamtal. Med en enkätundersökning jämfördes attityder hos elever från två olika skolor; Tätortsskolan som använde skriftliga omdömen och lärarledda utvecklingssamtal och Storstadsskolan utan skriftliga omdömen och med elevledda utvecklingssamtal. LÄS MER

 5. 5. Nyttan av att ha en individuell utvecklingsplan för elever i årskurs 1-2

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jaana Hissa; [2014]
  Nyckelord :Individual development plan; participation; knowledge; Individuell utvecklingsplan IUP ; delaktighet; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord med syfte att ta reda på vilken nytta lärare, för elever i de yngre åldrarna, anser att elever i årskurs 1-2 har av sin individuella utvecklingsplan (IUP). Min erfarenhet är att elever i årskurs 1-2 har svårt att förstå sin IUP och det har varit utgångspunkten för min studie. LÄS MER