Sökning: "individuell utvecklingsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden individuell utvecklingsplan.

 1. 1. En tematisk analys av IUP:er/Individuella utecklingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Nilsson Sandgren; Emmie Oppermann; [2020]
  Nyckelord :individuell utvecklingsplan; formativ bedömning; summativ bedömning; iup;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur IUP:er är utformade, vilka mål som formuleras inom svenskämnet, samt vilken bedömning som kommer till uttryck i IUP:erna. För att få svar på frågorna har det genomförts en dokumentanalys av upprättade IUP:er från 6 olika skolor, belägna i två sydvästliga kommuner. LÄS MER

 2. 2. Systematisk dokumentation av barns utveckling och lärande inom pedagogisk omsorg i Sverige och Finland : En vetenskaplig essä om två grannländers sätt att sammanställa barns lärprocesser

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Leila Brask-Jensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The preschool curriculum obliges us working at preschool to systematically document the development and learning of children. Our premier policy document does not in detail explain how one should do the documentation. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingssamtal i grundskolan : - Ett möte mellan hem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Trepartssamtal; Individuell utvecklingsplan;

  Sammanfattning : Arbetat handlar om utvecklingssamtal. Jag har undersökt hur elever och lärare i grundskolans tidigare år upplever utvecklingssamtalet, samt tagit reda på vad tidigare forskning säger om vikten av förberedelser inför och utvärdering av ett utvecklingssamtal. För att få redan på elever upplevelser har jag intervjuat några elever. LÄS MER

 4. 4. Individuell utvecklingsplan- Vad händer sen? : En studie i hur en lärare säger sig uppfatta den egna uppföljningen utav individuella utvecklingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Filippa Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Individuell utvecklingsplan; uppföljning; beprövad erfarenhet; återkoppling; dokumentation;

  Sammanfattning : This study describes and analyzes how one teacher perceives her monitoring of the students´individual plans of development as expressed in the Education Act chapter 10, 13§. Today there are nonational guidelines published in the monitoring area for these plans of development, although this is anobligation for all teachers in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning och dokumentation : Matematiklärares motiv, handlingar och förutsättningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Albin; Magdalena Humila; [2015]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning för lärande; dokumentation; individuell utvecklingsplan; matematik; aktivitetsteori.;

  Sammanfattning : BakgrundFormativ bedömning innebär att bevis för elevers visade kunskaper framkallas och används för att göra anpassningar i undervisningen som gynnar elevernas lärande. Formativ bedömning innefattar också att eleverna delges lärandeintentioner och framgångskriterier, att de får framåtsyftande feedback, att de aktiveras som läranderesurser för varandra samt att de aktiveras som ägare av sin egen kunskap. LÄS MER