Sökning: "individuella bedömningar"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden individuella bedömningar.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Etisk bedömning under risk : En kvantitativ studie kring gruppers och individers bedömning av ett etiskt hjälpdilemma

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Rebecca Tapper; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att fatta etiska beslut kan innebära ett flertal svårigheter såsom motsägande målsättningar kring maximerande av effektivitet eller maximering av rättvisa. Denna kvantitativa enkätstudie syftade till att undersöka ifall grupper och individer skiljer sig åt vid etiska bedömningar under risk. LÄS MER

 3. 3. Utbud eller behov? : En kvalitativ studie av biståndshandläggare inom äldreomsorgen och deras erfarenheter av arbetet med äldres ofrivilliga ensamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anton Petersson; Annie Wennerström; [2022]
  Nyckelord :Social work; elderly care; involuntary loneliness of the elderly; needs assesors; individual assessments; municipal guidelines; street-level bureaucracy; room for maneuver; Socialt arbete; äldreomsorg; äldres ofrivilliga ensamhet; biståndshandläggare; individuella bedömningar; behovsanpassade insatser; kommunala riktlinjer; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how needs assessors in the municipality experience their work with elderly people who experience loneliness, and what different types of support measures they can offer. In addition the paper looks into the discretion which the needs assessors use to provide the elderly people with care that is adapted to individual needs. LÄS MER

 4. 4. En studie om lärares syn på arbetet med särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paulina Gatu; Jennie Borgstedt; [2022]
  Nyckelord :Särskild begåvning; stöttning; upptäcka; individuella anpassningar; utmaningar;

  Sammanfattning : I svensk skoldebatt diskuteras det om bristande stöd och för låg kunskap kring hur skolan kan stötta särskilt begåvade elever att utvecklas på sin nivå. År 2010 trädde lagen om elevers rättighet att utvecklas så långt de kan in, vilket kom att synas i läroplanen år 2011. LÄS MER

 5. 5. En beskrivande litteraturstudie om överlevares upplevelser av livet efter ett hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Joakim Eriksson; Hanna Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Cardiac arrest; experiences; sense of coherence; survivors.; Hjärtstopp; KASAM; upplevelser; överlevande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2020 inträffade cirka 8000 hjärtstopp i Sverige, varav 1458 kunde återupplivas. Vid ett hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga och individen blir medvetslös inom några sekunder. Vid ett hjärtstopp utgör tidiga behandlingsinsatser en viktig del. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och har en hälsofrämjande roll. LÄS MER