Sökning: "individuella behovsbedömningar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden individuella behovsbedömningar.

 1. 1. ”…Man vill inte vara klen i huvet” : En kvalitativ studie om biståndshandläggares beaktande av psykisk ohälsa bland äldre kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kajsa Nordström; Malin Fejle; [2018]
  Nyckelord :biståndshandläggare; äldre kvinnor; psykisk ohälsa; äldreomsorgen; individuella behovsbedömningar;

  Sammanfattning : Biståndshandläggare inom äldreomsorgen har i uppgift att efter ansökan utreda äldre personers behov och rätt till bistånd för att sedan besluta om insatser vilka enligt lag tillförsäkrar äldre personer en skälig levnadsnivå. De behovsbedömningar som görs tenderar dock att utelämna områden som psykisk ohälsa till följd av faktorer som begränsade insatser, tid och bristande kunskap på området. LÄS MER

 2. 2. Ett förutsättningslöst möte med klienten? - en kvalitativ studie gällande biståndshandläggares upplevda handlingsutrymme och de etiska dilemman som kan uppstå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Brobeck; Matilda Winberg; [2018]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; etiska dilemman; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme; helhetsperspektivet; ramlag; socialtjänstlagen; Aid administrators; ethical dilemmas; street-level bureaucrats; autonomy; holistic perspective; framework law; Social service act;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur biståndshandläggare upplever sitt handlingsutrymme i relation till deras konkreta arbetsuppgifter, individuella bedömningar samt deras möjlighet att tillgodose klienternas behov relaterat till de ramar som sätts av lag och organisationen de verkar inom, samt deras möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i dessa uppgifter. Vidare syftar studien till att undersöka hur biståndshandläggarna upplever de etiska dilemman som kan uppstå i deras arbete relaterat till detta. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors stöd till anhöriga som vårdar personer med demens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Siverth; Sandra Levisson; [2008]
  Nyckelord :dementia; relatives; nurses; support; demens; anhöriga; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Uppskattningsvis lever 24 miljoner personer med en demenssjukdom idag, en siffra som förväntas öka. En demenssjukdom innebär ett lidande för personer med demens eftersom de som drabbas får svårigheter att sköta sitt dagliga liv. En demenssjukdom innebär också ett lidande för anhöriga. LÄS MER