Sökning: "individuellt och i grupp"

Visar resultat 11 - 15 av 308 uppsatser innehållade orden individuellt och i grupp.

 1. 11. Muntlig lärarrespons för vuxna inlärare i svenska som andraspråk i en nätbaserad undervisningskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Sophie Wretman; [2022]
  Nyckelord :respons; svenska som andraspråk; nätbaserad undervisning; vuxna inlärare;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om muntlig lärarrespons för vuxna inlärare i svenska som andraspråk i en nätbaserad undervisningskontext. Syftet med uppsatsen är att undersöka muntlig lärarrespons i en nätbaserad undervisningskontext för vuxna inlärare i svenska som andraspråk genom att rikta fokus mot lärares såväl uttalade användning av respons som uppfattningar om respons. LÄS MER

 2. 12. Problemlösning ur mellanstadieelevers perspektiv : – En kvalitativ intervjustudie om elevers val av problemlösningsstrategier i årskurs 6 samt deras upplevelser och känslor vid problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Byström Dalman; Hanna Hoff; [2022]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; mellanstadieelever; problemlösningsstrategier; elevers perspektiv; upplevelser; känslor;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka hur elever i årskurs 6 löser problemlösningsuppgifter. Fortsättningsvis syftade studien till att undersöka vilka upplevelser och känslor elever i årskurs 6 har vid problemlösning i matematik. LÄS MER

 3. 13. Motiverande samtal som hälsofrämjande metod vid livsstilsförändringar En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Klara Larslin; Nadya Lehto; [2022]
  Nyckelord :distriktssköterska; hälsobeteende; hälsofrämjande; litteraturstudie och motiverande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor kan vara en riskfaktor till att drabbas av sjukdom som kan leda till för tidig död. Hälsofrämjande arbete är en del av sjukdomspreventionen och ingår i distriktssköterskans ansvarsområde. Motiverande samtal (MI) är en metod med personcentrerad teknik. LÄS MER

 4. 14. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER

 5. 15. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER