Sökning: "individuellt och i grupp"

Visar resultat 16 - 20 av 308 uppsatser innehållade orden individuellt och i grupp.

 1. 16. Homogeneous and heterogeneous ability grouping in the EFL classroom : A study of teachers' experience and views regarding homogeneous and heterogeneous ability groups

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Maria Fritsche; [2021]
  Nyckelord :homogeneous ability groups; heterogeneous ability groups; ability-grouping; EFL-classroom; teachers experience; teachers views; Introduction program; homogena nivågrupper; heterogena nivågrupper; nivågruppering; engelskundervisning; lärares uppfattningar; lärares perspektiv; Introduktionsprogram;

  Sammanfattning : In this qualitative case-study, EFL teachers’ experience and views regarding homogeneous and heterogeneous ability groups are investigated. Four EFL teachers working in the Introduction program in upper secondary school were interviewed through semi-structured questions. The interviews were held individually and conducted by the researcher. LÄS MER

 2. 17. Genusperpspektiv i skolan : -Specialpedagogers erfarenheter, föreställningar och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Vlora Kolgjini Lindemann; [2021]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; genus; kön; könsmönster; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och genusperspektiv undersöka några specialpedagogers föreställningar och kunskaper kring förebyggande och elevhälsofrämjande arbetet med fokus på genus.I skolans styrdokument stipuleras det att skolans verksamhet ska genomsyras av läroplanens värdegrund. LÄS MER

 3. 18. Kunskapsutveckling i en danskonstnärlig process : praktiknära studie av design i ett skapandeprojekt på gymnasiet

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Lena Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis ser man att designen fungerar ändamålsenligt för ett skapandeprojekt i relation till Skolverkets kunskapskrav och att begreppet konstnärlig process genomförs på ett gestaltande sätt. Själva begreppet konstnärlig process tydliggörs eller medvetandegörs inte verbalt i så stor utsträckning annat än i projektets början, men lärprocessens utformning som ett projekt kan kroppsligt vara en konkretisering av en konstnärlig process. LÄS MER

 4. 19. VIKTEN AV ATT TILLHÖRA : En kvalitativ studie om lärlingselevens upplevda bemötande på APL-plats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Hansson; Marinette Wasell-Brännlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet är att identifiera och analysera lärlingens upplevda bemötande på APL-plats. Detta i kombination med trivsel och arbetstillfredsställelse, vilket även innefattar en känsla av att tillhöra arbetsgruppen samt ett yrke vilket skapar yrkesidentitet. LÄS MER

 5. 20. ‘’Man har nästan sett fram emot dom här sex sekunderna’’ : Äldre personers upplevelser av högintensiv intervallträning på cykel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Annifrid Granberg; Jessica Edström; [2021]
  Nyckelord :Högintensiv intervallträning; äldre; upplevelser; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: Befolkningen blir allt äldre och genom fysisk aktivitet främjas ett hälsosamt åldrande, vilket även förebygger en rad sjukdomar. Högintensiv intervallträning (HIT) är en tidseffektiv träningsform som visats ha positiva effekter på äldre personers hälsa, samtidigt som det ifrågasatts om den höga intensiteten verkligen är passande för äldre. LÄS MER