Sökning: "individuellt och i grupp"

Visar resultat 21 - 25 av 308 uppsatser innehållade orden individuellt och i grupp.

 1. 21. Mest kul i grupp? En studie om hur brasslärare arbetar med instrumentalundervisning individuellt och i grupp inom Kulturskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Ekenheim Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka de didaktiska val brasslärare verksamma i kulturskolan gör i instrumentalundervisning, samt om dessa val skiljer sig beroende på om det är individuell undervisning eller gruppundervisning. Problemformuleringen grundar sig i Kulturskoleutredningens förslag att gruppundervisning bör vara normen i kulturskolan. LÄS MER

 2. 22. “Pippi är ju inte en blyg liten tjej direkt” : En kvalitativ studie om pedagogers hanterande av könsnormer i förskolans digitala medieutbud

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Angelika Kjellin; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :förskola; genus; genusperspektiv;  könsnormer;  film; media; digital kompetens;

  Sammanfattning : Idag har digitala medier i form av strömmad film och serier en given plats i förskolans verksamhet. Men vilka bilder förmedlas egentligen i dessa? Studiens syfte är att undersöka och synliggöra hur pedagoger kan hantera stereotypa och alternativa könsnormer som kommer till uttryck i förskolans strömmade medieutbud. LÄS MER

 3. 23. Kontorsarbetares erfarenheter av fysisk aktivitet vid arbete hemifrån under covid-19 pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Kjessel; Emmy Fransk; [2021]
  Nyckelord :Motion; Stillasittande; Skrivbordsyrke; Coronavirus;

  Sammanfattning : Abstrakt Långvarigt stillasittande kan innebära hälsorisker för kroppen, men att utöva fysisk aktivitet har däremot mycket positiva effekter på kroppen. En grupp i samhället som är mycket stillasittande är kontorsarbetare. LÄS MER

 4. 24. Kompetensutveckling online – hur uppfattar medarbetare sitt eget lärande? : En kvantitativ studie om medarbetares uppfattning av det egnalärandet vid användning av LinkedIn Learning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Grönvall; Karin Lindehammar; [2021]
  Nyckelord :autentiskt lärande; inlärningsstilar; kompetensutveckling online; meningsskapande; vuxnas lärande;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur medarbetare på ett IT-företag uppfattar sitt eget lärande vidanvändning av lärverktyget LinkedIn Learning. Syftet besvaras med hjälp av fyra frågeställningar somberör individernas inre processer i samband med lärande. LÄS MER

 5. 25. Socialsekreteraren i mötet med våldsutsatta barn : En kvalitativ undersökning av socialsekreterares egna erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Eriksson; Belinda Persson; [2021]
  Nyckelord :socialsekreterare; påverkan; hantering; våldsutsatta barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera en grupp socialsekreterares egna erfarenheter av att arbeta med barn som blivit utsatta för våld. Syftet undersöks med hjälp av frågeställningar som både behandlar socialsekreterares påverkan samt hantering av sina känslor och mående i arbetet med våldsutsatta barn. LÄS MER