Sökning: "indoeuropeiska språkträdet:"

Hittade 1 uppsats innehållade orden indoeuropeiska språkträdet:.

  1. 1. Albanska som modersmål - En kartläggning med hjälp av interjuver av albanska personers svårigheter vid inlärning av svenska som andraspråk

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Viktor Uvehammer; [2009-09-22]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Jag har i den här uppsatsen undersökt vilka svårigheter personer med albanska som modersmål möter när de ska lära sig svenska som andraspråk. Anledningen till att jag valt detta ämne för min uppsats är att albanska är ett indoeuropeiskt språk som utgör en egen gren i det indoeuropeiska språkträdet och svenska är ett nordgermanskt språk. LÄS MER