Sökning: "induktiv tematisk innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden induktiv tematisk innehållsanalys.

 1. 1. SKOLSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV PREVENTIVT ARBETE MOT PSYKISK OHÄLSA -EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ingrid Avenäs; Sanna Lennebo; [2019]
  Nyckelord :barn; elevhälsa; grundskola; kvalitativ studie; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i skolålder. Skolsköterskor har identifierats som en profession med goda möjligheter att arbeta preventivt inom detta område. Emellertid finns en avsaknad av riktlinjer för hur preventionsarbetet mot psykisk ohälsa ska utföras av denna profession. LÄS MER

 2. 2. BERÄTTELSER OM OCH AV FÖRÄLDRAR MED FYSISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jillan Hatem; [2018]
  Nyckelord :Parenthood; Physical disability; Norms; opportunities and obstacles;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med denna studie var att skapa kunskaper om hur det är att vara förälder med fysisk funktionsnedsättning i samhället när det finns så normer och förväntningar på hur man ska vara som förälder. Syftet var även att lyfta vilka möjligheter och hinder som föräldrar med fysisk funktionsnedsättning upplever kring sitt föräldraskap. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelser av samvetsstress : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Klementsson; Cecilia Hafsbrandt; [2016]
  Nyckelord :stress of conscience; experiences; nurse anaesthetist; samvetsstress; upplevelser; anestesisjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samvetsstress innebär ett stressat samvete och uppkommer då anestesisjuksköterskan av olika anledningar inte har möjlighet att i stunden handla korrekt enligt sitt samvete. Detta kan ge upphov till en stressreaktion som, om det upprepas ofta, kan ge upphov till känslomässig utmattning. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad efter traumatisk skada : vårdtagarens erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sanna Eaton Runnzell; Therese Åstrand; [2015]
  Nyckelord :Experience; Trauma; Communication; Adult; Erfarenhet; Trauma; Kommunikation; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysiskt trauma orsakas ofta av en oväntad händelse med yttre våld som kan påverka flera organsystem med risk för dödsfall. Höga krav ställs på sjuksköterskans kompetens i omhändertagandet av personer med livshotande tillstånd då händelsen skapar rädsla men även då flera komplexa aktiviteter pågår samtidigt för att rädda kroppsfunktioner. LÄS MER

 5. 5. Planering och didaktiska övervägande kring problemlösning i matematikundervisningen - en intervjustudie med lärare från gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Maria Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Didactics; problem solving; learning disabilities; Didaktik; problemlösning; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat problemlösning i gymnasiesärskolans matematikundervisning. Syftet har varit att undersöka vilka didaktiska övervägande sex gymnasiesärskolelärare i matematik gör i sin undervisning kring problemlösning och hur de planerar och reflekterar kring detta. LÄS MER