Sökning: "infallsvinklar"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade ordet infallsvinklar.

 1. 1. ADHD på gymnasiet. Hur anpassas undervisningen? : En tematisk analys av gymnasielärares erfarenheter och attityder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lovisa Melander; Carina Jakobsson; [2024]
  Nyckelord :ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; NPF; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; gymnasielärare; anpassningar; stödinsatser; attityd;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller ADHD, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan ha stor inverkan på elevers skolgång. Den svenska skolans kompensatoriska uppdrag syftar dock till att bland annat minska diagnosernas påverkan på elevers skolgång med hjälp av olika stödinsatser så att elever ska kunna ta till sig utbildningen på bästa sätt. LÄS MER

 2. 2. Nu har han skitit i det blå skåpet! : En kvalitativ diskursanalys av svenska nyhetsmediers bidragande till cancel culture

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Lundholm; Kajsa Petersson Miedzik; [2024]
  Nyckelord :Cancel Culture; Swedish news outlets; Journalism; Critical Discourse Analysis CDA ; Paolo Roberto; Cancel culture; Svenska nyhetsmedier; Journalistik; Nyhetsrapportering; Kritisk diskursanalys CDA ; Paolo Roberto;

  Sammanfattning : I samband med den befintliga medieutvecklingen har fenomenet cancel culture ökat i aktualitet. Det växte fram på sociala medier men sker idag både inom digitala och traditionella medier. Ett uppmärksammat svenskt fall av cancel culture skedde våren 2020 då Paolo Roberto genomförde köp av sexuella tjänster. LÄS MER

 3. 3. Svensklärarens och skolbibliotekariens möjligheter till samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Malin Holgersson; Johan Karlsson-Törndahl; [2024]
  Nyckelord :Skolbibliotek; Skolbibliotekarie; Svensklärare; Samarbete; Läsfrämjande insatser; Grundskolans 7–9;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att med hjälp av tidigare forskning synliggöra det samarbete som förekommit historiskt mellan svensklärare och skolbibliotekarie. I syftet ingick också att undersöka hur svenskläraren använder skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs i områden som rör medie- och informationskunnighet, läsförståelse och vid läsfrämjande insatser. LÄS MER

 4. 4. Civilsamhällets heliga mantra : En sociologisk studie om mångfald, inkludering och ideellt engagemang

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Beatrice Rahimi; [2024]
  Nyckelord :Civilsamhällesorganisationer; mångfald; inkludering; ideellt engagemang; civic voluntarism model; professionalisering.;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syftar till att undersöka socialt och humanitärt inriktade civilsamhällesorganisationers strategiska arbete med målsättningen att engagera, representera och inkludera fler individer från underrepresenterade grupper. Syftet adresseras utifrån frågeställningen: vilka faktorer upplevs hindra och möjliggöra ideellt engagemang bland underrepresenterade grupper i civilsamhällesorganisationer? Med stöd i Verba, Schlozman och Bradys (1995) Civic Voluntarism Model kompletterar uppsatsen tidigare studier genom att kvalitativt undersöka hur den praktiska tillämpningen av mångfalds- och inkluderingsstrategier i civilsamhällesorganisationer uppfattas av volontärer i en svensk kontext. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefen & hantering av medarbetares motstånd mot förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elsa Berg; Alicia Bergström; [2024]
  Nyckelord :Middle manager; employee resistance to change; change aversion; change management; managing resistance to change.;

  Sammanfattning : Titel: Mellanchefen & hantering av medarbetares motstånd mot förändring Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Elsa Berg och Alicia Bergström Handledare: Emilia Kvarnström   Datum: 2024 - Januari   Syfte: Idag driver företag ständigt förändring- och utvecklingsarbeten och med förändringar kommer ofta motståndsreaktioner. Motstånd mot förändring från medarbetare behöver bemötas och hanteras för att förändringar ska kunna fortgå i verksamheter. LÄS MER