Sökning: "inflytande i planeringen"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden inflytande i planeringen.

 1. 1. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 2. 2. Elevinflytande i planeringen : En studie av elevers upplevda elevinflytande i ämnet samhällskunskap i åk 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Juan Manuel Martinez Contrera; [2019]
  Nyckelord :elevinflytande; planering; deltagande; Lgr11; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Enligt Lgr11 är det varje elevs aktiva deltagande i undervisningen möjliggöras, för att därigenom lära sig att utveckla sin förmåga att ta ansvar i sin personliga utveckling och att leva i ett demokratiskt samhälle. Elevernas deltagande i skolan kan vara av olika former, men i denna studie undersöks hur eleverna upplever att de deltar i planeringen av ämnet samhällskunskap i åk 9. LÄS MER

 3. 3. Medborgardialog i framtagningsprocessen för Region Skånes regionala utvecklingsstrategi: Det öppna Skåne 2030

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elin Rambäck; Charlotte Jedlöv; [2019]
  Nyckelord :regional planning; citizen participation; planning process; development; regional planering; region; Skåne; medborgardialog; planprocess; utvecklingsstrategi;

  Sammanfattning : Regional planering tar en allt större plats i den svenska utvecklingen och har bland annat som uppgift att redogöra hur varje län ska utvecklas för att Sverige ska nå de nationella målen. Den regionala planeringen förenar mellankommunala frågor och utgör riktlinjer för både översiktsplaner och detaljplaner i regionen. LÄS MER

 4. 4. Hur ser pedagoger på barns inflytande och delaktighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Gustafsson; Sarah Wiperholt; [2019]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; demokrati; förskola;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att belysa hur pedagoger ser på barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet utifrån fyra frågeställningar; Vad är ”barns inflytande och delaktighet” enligt pedagogerna? På vilket sätt har barn inflytande över verksamheten enligt pedagogerna? På vilket sätt arbetar pedagogerna för att stärka och utveckla barns inflytande och delaktighet? Vilka möjligheter och utmaningar ställs pedagogerna inför i arbetet med barns inflytande och delaktighet? Studien har en kvalitativ metodansats och bygger på tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande. För att samla in vårt material till studien har vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hur gör förskollärare för att ge barn inflytande över skapandet av olika inomhusmiljöer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sophia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; förskollärare; förskola; inomhusmiljö; skapande;

  Sammanfattning : Miljön på förskolan är förknippat med barnens upplevda trygghet och förmåga till att utvecklas. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är det förskollärarnas uppgift att se varje barn som en unik individ och att ta tillvara på det individuella barnets medbestämmande och ta hänsyn till barnens egna tankar och idéer vid planeringen och utformningen av verksamhetens miljö. LÄS MER