Sökning: "inflytande i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade orden inflytande i skolan.

 1. 1. Organisationskultur och dess inflytande på integration en jämförande studie av två kommunala gymnasieskolor i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kadic; Jakob Gabriels; [2019-03-19]
  Nyckelord :Integration; Skola; Organisationskulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra organisaionskulturen och dess inflytande påintegrationsarbetet hos två kommunala gymnasieskolor i Göteborgs stad, International High School of the Gothenburg Region samt Burgårdens utbildningscentrum, och vilka eventuella likheter och skillnader som kan skönjas mellan skolorna. Vi valde att skriva om detta efter att ha märkt hur lite utrymme det fick i tidigare forskning om skolan. LÄS MER

 2. 2. Språkstörning- ur ett föräldraperspektiv : Föräldrarnas upplevelser av hur diagnosen påverkar livet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Solnevik; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; språkstörning; dyspraxi; relationellt perspektiv; bemötande; föräldrarollen;

  Sammanfattning : Läroplanen genomsyras av The big five, de fem förmågorna (Skolverket, 2011). Analysförmågan innebär att eleven ska beskriva orsaker, konsekvenser och lösningar. Den kommunikativa förmågan ställer krav på att samtala, diskutera och motivera och den metakognitiva förmågan innebär att tolka, värdera och reflektera. LÄS MER

 3. 3. Costly Remedial Actions Coordination

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Quentin Willaime; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy sector is evolving and the role of the Transmission System Operator (TSO)must adapt to these new changes. In fact, the energy transition modies both the natureof the production sources by integrating intermittent energies and the classical structureof the grid, going from a centralized topology to a distributed topology. LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande i planeringen : En studie av elevers upplevda elevinflytande i ämnet samhällskunskap i åk 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Juan Manuel Martinez Contrera; [2019]
  Nyckelord :elevinflytande; planering; deltagande; Lgr11; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Enligt Lgr11 är det varje elevs aktiva deltagande i undervisningen möjliggöras, för att därigenom lära sig att utveckla sin förmåga att ta ansvar i sin personliga utveckling och att leva i ett demokratiskt samhälle. Elevernas deltagande i skolan kan vara av olika former, men i denna studie undersöks hur eleverna upplever att de deltar i planeringen av ämnet samhällskunskap i åk 9. LÄS MER

 5. 5. Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Tigerhielm; Pär Tigerhielm; [2019]
  Nyckelord :elevhälsa; fenomenografi; kommunikation; social tjänstehund; psykisk ohälsa; communication; mental illness; phenomenography; social service dog; student health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland barn och unga i skolan ses enligt forskningen öka. Skolsköterskan har i sin hälsofrämjande roll ansvar för att följa upp elevernas hälsa och genom aktiva insatser förebygga och stödja eleven utifrån en samlad helhetsbild. LÄS MER