Sökning: "informatik i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden informatik i vården.

 1. 1. Äldre personers erfarenheter av användning av e-hälsa. : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erika Bengtsson; Yasemin Yolver; [2019]
  Nyckelord :SNAC; e-hälsa; hälsoinformatik; äldre personer; IKT; internetanvändning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och det kommer behövas mer resurser i vården. E-hälsa är en del av den digitalisering som pågår i vården och patienter förväntas behöva acceptera vård som levereras via nätet. Det har däremot visat sig vara problematiskt för äldre personer att använda sig av e-hälsotjänster. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterkans upplevelse av vad som orsakar arbetsrelaterad stress inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Rosemarie Andersson; Fatime Bakiu; Maria Elmblad; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; stress; KASAM; sjuksköterska; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är stress ett problem inom vården som kan leda till ohälsa. Stress i arbetet beror på arbetsmiljön och arbetsuppgifter som utförs, detta kan leda till psykiska eller fysiska reaktioner. Vårdpersonal som arbetar inom slutenvården kan utsättas för stor arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen av journalsystem i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linus Erlandsson Bratt; Louise Jägerstad; [2018]
  Nyckelord :Elektroniska patientjournaler; Användarmedverkan; Användarinvolvering; Systemutveckling; IT-system inom vården; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trots stora satsningar på system inom sjukvården så finns fortfarande problem, ett av dessa kan ses vara användarnas medverkan vid systemutvecklingen. Att användarna får medverka vid utveckling av system inom vården kan anses vara av stor vikt då utvecklare och ansvariga kan sakna viktig klinisk insikt. LÄS MER

 5. 5. Appar vid vård av psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om psykiatripatienters attityder och behov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Freja Theander; Sofia Selenius; [2018]
  Nyckelord :apps; attitudes; m-health; telepsychiatry; mental illness; telemedicine; appar; attityder; m-hälsa; telepsykiatri; psykisk ohälsa; telemedicin;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar internationellt och även i Sverige, samtidigt rapporteras den psykiatriska vården vara bristfällig på grund av sin låga tillgänglighet. Ett sätt att öka tillgängligheten av vården kan vara genom en smartphone-applikation. Men oavsett hur effektiv en app är, så tillför den ingenting om den inte används. LÄS MER