Sökning: "information in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 746 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 1. En stigande kostnad för samma vara - Svenska grundskolans utgifter 2002 – 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Axel Edmar; Olle Vikström; [2020-02-10]
  Nyckelord :Grundskola; Baumol; Kostnadsfunktion; Produktionsfunktion; skolresultat; utgifter; utbildningsekonomi; kostnadssjuka;

  Sammanfattning : Utbildning är ett av de dominerande ämnena för varje riksdagsval i Sverige. Debatten fokuserar ofta på elevresultat, lärarbristen och behovet av mer resurser. Samtidigt ökar utgifterna mer än för de flesta varorna och tjänsterna. LÄS MER

 2. 2. The integration of ICT in ELT : A systematic literature review on the use of Information and Communication Technologies in English language teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jakob Gull; [2020]
  Nyckelord :Information and Communication Technologies; ICT; English language teaching; ELT; technological devices.;

  Sammanfattning : When 2020 starts, many people’s lives are dependent on technological devices such as smartphones, tablets, and computers. Hence, many schools have started to integrate the use of technological devices in their teaching. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsans medicinska insats : Grundskole-och gymnasieelevers självskattade nöjdhet med de tjänster som verksamheten erbjuder i en kommun i södra Sverige.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Magnusson; Johanna Ottosson; [2020]
  Nyckelord :Patient cetered care; PREM; Quantitiv method; School Nursing; Systematic Quality work; Kvantitativ metod; Personcentrerad vård; PREM; Skolsköterska; Systematiskt förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av elevhälsan som verkar för att elever ska uppnå utbildningsmålen. Inom EMI arbetar skolsköterskor vilka arbetar sjukdoms- och hälsoförebyggande. Ett systematiskt kvalitetsarbete genererar god vårdkvalitet. Det saknas forskning i hur EMI upplevs ur elevens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Dialog med eleverna är ett av fundamenten i min profession” : en enkätstudie om elevers delaktighet i val av anpassningar vid dyslexi

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Hahn; Jessica Ekenheim Sebina; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; participation; reading and writing difficulties; special educational perspectives; special support; student influence; transitions between stages; Dyslexi; delaktighet; elevinflytande; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogiska perspektiv; särskilt stöd; överlämningar mellan stadier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda hur speciallärares eller specialpedagogers tillvägagångssätt ser ut, när de tar reda på vilka anpassningar som gynnar elever med dyslexi. Detta undersöks genom att studera hur olika gymnasieskolor utformar anpassningar eller använder sig av de anpassningar som eleven har haft tidigare på högstadiet, samt ta reda på hur överlämning görs, mellan de stadierna. LÄS MER

 5. 5. Övergång från särskola till daglig verksamhet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Heléne Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Action plan; daily activities; individual program; intellectual disability; transition; upper secondary school;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the transition from the upper secondary school's individual programs to daily activities in a municipality. The study is based on interviews of five people, one APL manager, two mentors at the school and two from the staff from daily activities. LÄS MER