Sökning: "information och uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden information och uppsatser.

 1. 1. Validation Based Cascade-Correlation Training of Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :John Ringdahl; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Artificial Neural Networks; Constructive; Cascade-Correlation; Validation Based; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Cascade-Correlation learning algorithm, Cascor, is a self-constructive learning algorithm introduced by Fahlman in 1990, which builds the networks one node at the time based on the errors of the network. Cascor has been criticized for creating excessively deep networks and easily overfit. LÄS MER

 2. 2. Studenters erfarenheter och upplevelser av informationskompetens i utbildningen

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mikael Aldén; [2016]
  Nyckelord :Information literacy; phenomenographic variation theory; philosophical hermeneutic; sociocultural theory; the students experiences; syllabus and study guidelines.; Fenomenografisk variationsteori; filosofisk hermeneutik; informationskompetens; kursplaner; sociokulturell teori; studenters upplevelser och studiehandledningar;

  Sammanfattning : Studenter vid högskolor och universitet ska utveckla informationskompetens. Syftet med den här studien är utifrån såväl campus- som distansstudenters upplevelser undersöka vilka kunskaper som anses viktiga för att kunna söka, finna och kritiskt använda sig av information. LÄS MER

 3. 3. Namnändringar och inofficiella namn inom den urbana namngivningen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Kristian Rosengren; [2015]
  Nyckelord :Ortnamn; namngivning; namnsättning; namnändring; områdesnamn; fastighetsbildning; Kulturmiljölagen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this Master of Science thesis is to study the frequency of geographical renaming and unofficial names among Sweden’s urban place-names and to provide knowledge to those who work with urban place-names. The methods used: literature studies, case studies, interviews and a questionnaire directed at place name officials from a selection of Sweden’s municipalities. LÄS MER

 4. 4. Komplexa relationer - kopplingen mellan lärarutbildningen och grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristian Jönsson; [2015]
  Nyckelord :lärarutbildningen; grundskola; vetenskaplig grund; professionell; kunskapskrav; frirumsteori;

  Sammanfattning : Skolverket pekar på fyra orsaker till de allt sämre skolresultaten; decentralisering, individualisering, differentiering samt bostadssegregering. För att nå bättre resultat i skolan implementerade regeringen kunskapskrav i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Avskaffad revisionsplikt : En litteraturstudie om tänkta och faktiska konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Vikström; Jonas Jansson; [2015]
  Nyckelord :Revoked audit obligation; SOU 2008:32; Consequences; intended; actual; avskaffad revisionsplikt; SOU 2008:32; konsekvenser; tänkta; faktiska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDatum: 2015-05-29Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomiInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskolaFörfattare: Daniel Vikström Jonas Jansson                 28 december 1989 28 januari 1990Titel: Avskaffad revisionsplikt – En litteraturstudie om tänkta och faktiska konsekvenser för revisorerHandledare: Esbjörn SegelledNyckelord: Avskaffad revisionsplikt, SOU 2008:32, konsekvenser, tänkta, faktiskaFrågeställning: Vilka skillnader finns det mellan de konsekvenser som presenterats i delbetänkandet SOU 2008:32 och hur det faktiskt har blivit?Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån existerande studier kartlägga vilka konsekvenser den avskaffade revisionsplikten har fått för revisorer och jämföra dessa med de tänkta konsekvenser som presenterats i delbetänkande SOU 2008:32.Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturstudie för att kunna utgå från ett större antal intervjuer med revisorer jämfört med att genomföra egna intervjuer. LÄS MER