Sökning: "information på skola"

Visar resultat 11 - 15 av 489 uppsatser innehållade orden information på skola.

 1. 11. Tassar i förskolan : undersökning om hundassisterad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Eli Delvaty Llanes; Jessica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :didaktik; förskola; hund; hundassisterad pedagogik; lärande; motivation; utveckling;

  Sammanfattning : Sociala tjänstehundar, som tillsammans med sina förare arbetar i pedagogiskt syfte, ökar i Sverige (Manimalis, 2017). Detta gäller framför allt i skola, vård och omsorg. Dessa förare har tillsammans med sin hund utbildat sig till hundteam för att arbeta i pedagogisk verksamhet. LÄS MER

 2. 12. Biblioterapeutiskt arbetssätt som tänkbart specialpedagogiskt verktyg : En litteraturstudie vilken undersöker korrelationen mellan biblioterapeutiskt arbetssätt,välmående och självbild som ett sätt att utveckla elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :biblioterapi; biblioterapeutiskt arbetssätt; elevhälsa; expressivt skrivande; lärande; Pennebaker; psykisk hälsa; relationellt perspektiv; salutogent perspektiv; självbild; specialpedagogisk kompetens; välmående;

  Sammanfattning : Syftet och frågeställningarna utgår från ett nuläge där Skolverket gått ut med information om skolans sjunkande resultat samt det faktum att hälsa och lärande är faktorer som påverkar varandra. Svensk forskning har i nuläget i väldigt liten utsträckning knutit samman skola, lärande och psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 13. Övergång och samverkan till och från förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Bengtsson; Linda Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; organisation; planer; skola; övergångar;

  Sammanfattning : I studien granskas övergången till och från förskoleklass utifrån övergångsplaner som finns i en utvald kommun. Syftet med studien är att få svar på om pedagogerna i förskoleklass anser att övergångsplaner och information som delas med dem inför ett nytt läsår är till hjälp för dem i deras fortsatta arbete med en ny elevgrupp, samt hur elever i behov av särskilt stöd synliggörs i övergången. LÄS MER

 4. 14. IKT i fritidshemmet - användandet av digitala verktyg : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madeleine Fredriksson; Sofia Rudbäck Lindblom; [2019]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; arbetssätt; intresse; fritidshem;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka arbetssätten gällande IKT samt hur detta kan skilja sig mellan fritidshem. Det kommer även undersökas om det finns samband mellan personligt intresse och användandet av IKT i undervisningen. LÄS MER

 5. 15. Livsstil hos nyanlända barn och ungdomar :  skolsköterskans upplevelser av att arbeta hälsofrämjande för en god livsstil hos nyanlända barn och ungdomar

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Markström; Hilma Norrman; [2019]
  Nyckelord :Habits; Immigrant; Promotion; Pupil; Nurse; Elev; Immigrant; Levnadsvanor; Promotion; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Ett stort antal nyanlända barn och ungdomar har börjat skola i Sverige under de senaste åren. Skolsköterskor har en unik möjlighet att på ett jämlikt sätt främja hälsa och en hälsosam livsstil hos dessa barn och ungdomar. LÄS MER