Sökning: "information richness theory"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden information richness theory.

 1. 1. The Loss of Chaos : Figurational Togetherness with Digital Distance Work

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Nyström; [2021]
  Nyckelord :mediatization; figurations; digitalization; work; distance work; COVID-19; physical copresence; mediatization; figurations; digitalisering; arbete; distansarbete; COVID-19; fysisk samvaro;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic, many organizations and employees suddenly became increasingly reliant on digital technologies to safely continue work. In this master’s thesis, I tried to understand how such rapid change could be understood when compared to wider, more gradual processes of intensifying media reliance. LÄS MER

 2. 2. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER

 3. 3. Är min sexuella läggning trovärdig? En studie gällande den praktiska tillämpningen av trovärdighetsbedömningen vid åberopande av sexuell läggning som skyddsskäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; migrationsrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration har under en lång period varit ett aktuellt ämne och tusentals människor migrerar varje dag. En del av dessa tvingas fly från sina hemländer då de riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. En person anses enligt 4 kap. LÄS MER

 4. 4. Att välja rätt medium : En studie om olika virtuella mediers påverkan på kommunikationen inom globala virtuella team

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Althin; Oscar Bang; [2020]
  Nyckelord :Globala virtuella team; virtuella medier; medieval; kunskapsöverföring; Media Richness Theory.;

  Sammanfattning : Globala virtuella team (GVT) utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till traditionella internationella uppdrag och blir därmed allt vanligare, inte minst i kölvattnet av covid-19- pandemin. Denna utveckling riskerar dock att bli på bekostnad av den interna kommunikationens effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av kommunikationskanaler i byggprojekt - ur ett Lean- och relationsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Johan Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Kommunikationskanal; Kommunikation; Projektkommunikation; Byggprojekt; Byggprojektkommunikation; Lean kommunikation; Lean production; Relationer.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt en undersökning gjord av industrifakta kan effektivare kommunikation leda till besparingar på över 30 miljarder årligen i byggbranschen. Ett sätt att effektivisera kommunikationen är att välja rätt kommunikationskanal vid rätt tillfälle. LÄS MER