Sökning: "information technology systems"

Visar resultat 1 - 5 av 3246 uppsatser innehållade orden information technology systems.

 1. 1. Realising advanced Enterprise system Affordances: A single-case study of a CRM-system implementation at a technology consultancy company

  H-uppsats,

  Författare :Oscar Antonsson; Sebastian Olsson; [2022-06-22]
  Nyckelord :Affordance theory; affordance actualisation; Customer relationship management; ; CRM-system; Enterprise system implementation; Technology adoption;

  Sammanfattning : Enterprise systems offer organisations great action potentials (Affordances), however, getting employees to use the systems to their full potential is a lengthy process which is challenging for organisations. While previous studies have focused on strategic success factors from implementers point of view, less emphasis has been put on the perspective of users and how the envisioned affordances of the enterprise systems are actualised in practice. LÄS MER

 2. 2. Medical Internet of Things inom svensk hälso- och sjukvård : En intervjustudie om integritetsutmaningar och vidtagna åtgärder vid implementation och drift av MIoT

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Anton Warell; Ahmad Dali Khaled; [2022]
  Nyckelord :Information security; IoT; Legislation; MIoT; Privacy; Challenges; Actions; Informationssäkerhet; IoT; Lagstiftning; MIoT; Personlig integritet; Utmaningar; Åtgärder.;

  Sammanfattning : Today, healthcare is more connected to the internet and handles greater amounts of sensitive information than ever before. This information is managed to a greater extent by various IT systems that form the basis for the digitization that is carried out in healthcare, where IoT systems play a significant role. LÄS MER

 3. 3. Manufacturing Knowledge Management Using a Virtual Factory-Based Ontology Implemented in a Graph Database

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mehran Ghorbani Tajani; [2022]
  Nyckelord :Knowledge Management; Ontology; Graph database; Graph theory; Virtual Factory; Knowledge-Driven Optimization;

  Sammanfattning : Ontology-based technologies like Semantic Web and Knowledge Graphs are promising for knowledge management in manufacturing industries. In the literature there are abundant of publications related to using ontologies to represent and capture knowledge in manufacturing. LÄS MER

 4. 4. BIM i offentlig fastighetsförvaltning : En fallstudie om informationsbehov, nuvarande arbetsprocesser och CoClass

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rickard Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :BIM; Facility Management; Information Needs; Current Working Processes; CoClass; BIM; fastighetsförvaltning; informationsbehov; nuvarande arbetsprocesser; CoClass;

  Sammanfattning : Skapande och användande av byggnadsinformationsmodeller (BIM) har fått ökat intresse från byggbranschen på grund av dess förmåga att lagra och hantera information. Med detta ökade intresse har även nya användningsområden utvecklats, bland annat tillämpning inom fastighetsförvaltning. LÄS MER

 5. 5. ANALYS AV HALVLEDARBRYTARE : SIMULERING, MÄTNING OCHBERÄKNING AVVÄRMEUTVECKLING OCH TRANSIENTER

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAE Systems Hägglunds are using contactors to control the power supply in their vehicle,but a replacer has been developed because the contactors take up a lot of space. The replacer is a self-designed semiconductor switch, which is called Ultra High Power DigitalOutPut or UHPDOP. LÄS MER