Sökning: "information- och kommunikationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade orden information- och kommunikationsteknik.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Att leda digitalt - det "nya" ledarskapet : En kvalitativ studie om digitalt ledarskap till följd av coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Emelie Berggren; Moa Wallin; [2021]
  Nyckelord :E-leadership; telework; information and communication technology; affordance theory; leader-member exchange theory; E-ledarskap; distansarbete; informations- och kommunikationsteknik; affordance theory; leader-member exchange theory;

  Sammanfattning : Till följd av coronapandemin tvingades många organisationer göra en hastig och ofrivillig övergång till distansarbete. Detta skifte i arbetssätt för med sig nya krav, inte minst på ledare som tvingas kommunicera och leda via digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Användning av IKT i Fritidshemmet : En tematisk intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Filip Josefsson; [2021]
  Nyckelord :IKT; information- och kommunikationsteknologi; Fritidshem; Lärare inom fritidshem;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka faktorer som styr användning av information- och kommunikationsteknik inom fritidshem. Studiens syfte är att ta reda på hur lärare inom fritidshem arbetar för att uppnå kraven från läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet om digitalisering, speciellt arbetet med de digitala verktygen. LÄS MER

 4. 4. Telework and its Effect on Office Real Estate : A Study on Telework, its Future, and How Telework can Affect the Market for Office Space

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Serhat Uzun; [2021]
  Nyckelord :Telework; Teleworking; Telecommute; Telecommuting; Office Real Estate; Office Space Market; Distansarbete; Arbete Hemifrån; Kontorsfastigheter; Kontorsmarknaden;

  Sammanfattning : The combination of growth in gross domestic product, population, and employment in an area usually implies a growth in demand for workplace properties, somewhere employees can carry out work. This, in combination with a deindustrialization process where more and more people shift to jobs within the service sector has historically fuelled the demand for office space in most across the western world, not least in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer för utveckling av digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Robert Johansson; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digitala verktyg; IKT; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Digital kompetens är en av nyckelkompetenserna i ett livslångt lärande, enligt Europa kommissionen och Sveriges regering. Den här rapporten undersöker hur lärare själva definierar digital kompetens, hur de utvecklar sin egen digitala kompetens och hur information och kommunikationsteknik (IKT) används inom matematikundervisningen i grundskolan. LÄS MER