Sökning: "informationsöverflöd"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet informationsöverflöd.

 1. 1. Kommunikationsverktyg och dess påverkan på den interna kommunikationen inom en organisation : Ett förbättringsarbete på Briab - Brand & Riskingenjörerna AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Beatrice Yxhammar; [2019]
  Nyckelord :communication-tools; information technology; internal communication; improvement; total quality management; förbättringsarbete; kommunikationsverktyg; informationsteknik; internkommunikation; offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Globaliseringens och digitaliseringens framväxt har givit upphov till att människor har fått större tillgång till information. I syfte att underlätta hanteringen av massinformation kan bland annat tekniska hjälpmedel användas. LÄS MER

 2. 2. “The choice of a place is never random” : Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Silvia Kramer; [2019]
  Nyckelord :Narratologisk analys; ökenmotiv; Genesis; Första Kungabok;

  Sammanfattning : Den Hebreiska Bibeln återspeglar en mångsidighet och rikedom av olika handlingar, människor och platser. Narrativens författare använde sig av stilmedel, metaforer och motiv för att förkunna och förmedla Guds vilja för världen. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare : En analys av regleringens ändamålsenlighet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Helena Liljenberg; [2019]
  Nyckelord :Alternativa investeringsfonder; AIF-Fonder; ETF-fonder; specialfonder; riskkapitalfonder; marknadsföring; icke-professionella investerare; AIFMD; LAIF; ändamål; ändamålsenlighet; de lege ferenda;

  Sammanfattning : I kölvattnet av finanskrisen 2008 har regleringen på det finansiella området ökat markant. En del av den finansiella marknaden som varit nästintill oreglerad innan 2008 års finanskris är verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). LÄS MER

 4. 4. Informationsöverflöd eller informationsbrist : En fallstudie av den interna kommunikationen på Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Sara Erixon; Emely Ekdahl; [2019]
  Nyckelord :information; information abundance; internal communication; communication; transmission approach; information; informationsöverflöd; intern kommunikation; kommunikation; transmissionssynsätt;

  Sammanfattning : Den studerade enheten, Trafikledning Öst Stockholm, lider av en stor personalbrist som medfört att medarbetarna har problem med att hinna inhämta och ta till sig information samt att enhetens chefer behöver ägna mycket tid åt att lösa bemanningsfrågor. Det största problemet anses vara mängden mail som gör det svårt att sålla i informationen. LÄS MER

 5. 5. Val av intern kommunikationskanal -En generationsfråga? : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Robin Rodestrand; Filip Åberg; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; interna kommunikationskanaler; baby boomers; generation X; generation Y.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Val av intern kommunikationskanal - En generationsfråga?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Filip Åberg och Robin Rodestrand   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Syftet med studien är att ökad förståelsen för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur den kan bidra till en effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare.   Metod: Studien grundar sig i en hermeneutisk forskningsansats där en kvalitativ forskningsdesign har använts vid insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom en specifik organisation. LÄS MER