Sökning: "informationsbarriärer"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet informationsbarriärer.

 1. 1. Bibliotekariers arbete med kognitiv tillgänglighet i marknadsföring och kommunikation : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Catrin Bergström; [2021]
  Nyckelord :tillgänglighet; kommunikation; marknadsföring; kognitiv funktionsnedsättning; relationsmarknadsföring; informationsbarriärer; bibliotekssamarbete; biblioteksutveckling;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to gather knowledge about how public libraries work with cognitive accessibility in marketing and communication activities and to investigate opportunities for knowledge sharing. Users with disabilities are a priority group for public libraries, but research on working methods is lacking. LÄS MER

 2. 2. Att fabulera genom research : hur fantastikförfattare söker information i sitt skönlitterära skrivande för barn och unga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Marie Metso; [2018]
  Nyckelord :informationssökning; research; informationssökningsbeteende; informationsbeteende; informationsinhämtning; informationsinsamling; författare; skönlitterära författare; författaraspiranter; litterärt skapande; kreativt skrivande; skönlitterärt skrivande; skrivande; skrivprocess; författarskap; författande; inspiration; fantastik; fantasy; science fiction; skräck; barn- och ungdomslitteratur; ungdomslitteratur; unga vuxna; ungdomsromaner; barnlitteratur; bilderböcker; lättläst; informationsbarriärer; the rhythm of writing; sökstrategier; snabbsökning; bärplockning; pärlodling; ABM; B I; biblioteks- och informationsvetenskap; informationsvetenskap; information-seeking; information-seeking behaviour; information behaviour; information retrieval; information gathering; authors; novelists; writers; creative writing; writing fiction; fiction writing; writing; writing process; authorship; speculative fiction; horror; children’s and young adult literature; young adult fiction; young adult literature; children’s literature; children’s fiction; picture books; easy read; information barriers; search strategies; simple searching; quick-and-dirty; berry-picking; pearl-growing; ALM; LIS; Library and Information Science; Information Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how fiction authors seek information in their writing, which still is a vastly under-researched subject within Library and Information Science. Why then are there so few of us in this discipline who ask themselves which information behaviour and information needs that exist among the ones writing the literature filling our libraries? This study was carried out by using a qualitative method where six informants were interviewed in semi-structured and individual interviews, as well as in a group interview. LÄS MER

 3. 3. De etiska reglerna om jävssmitta vid övergång mellan advokatbyråer. I ljuset av den affärsjuridiska branschens utveckling och framtida utmaningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Ohlin; [2017-04-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de advokatetiska reglerna om jävssmitta vid övergång mellan advokatbyråer i förhållande till de största svenska affärsjuridiska advokatbyråernas verksamhet. De största affärsjuridiska byråerna drabbas till följd av sin storlek, men också genom en ökande internationalisering och kommersialisering, särskilt hårt av nuvarande reglering. LÄS MER

 4. 4. ”Det är åtminstone mer ansträngande att ta sig till biblioteket” : En studie om folkbibliotekets tillgänglighet i svensk glesbygd ur användares och personals perspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emil Johansson; [2016]
  Nyckelord :tillgänglighet; glesbygd; folkbibliotek; uppfattningar; biblioteksroller; informationsbarriärer;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to study the perceptions of accessibility among users and staff at a Swedish public library in a sparsely-populated area. The subject of public libraries in sparsely-populated areas has been studied in a number of previous theses, but a lack of user perspective is evident. LÄS MER

 5. 5. ”Det finns alltid mer att söka” : En fenomenografisk studie av regionpolitikers uppfattningar av informationssökning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Carina Andersson; [2010]
  Nyckelord :informationskällor; politiker; informationsmättnad; biblioteks- och informationsservice; tillgänglighet; informationssökning; tillförlitlighet; informationsbarriärer;

  Sammanfattning : The main purpose of this master thesis is to investigate the information seeking of lay politicians, part-time politicians and professional politicians in connection with the possible upcoming fusion of the two administrative regions, Västra Götaland and Värmland. The focus of this study has been to study how politicians use and evaluate information and sources of information, and to investigate if there are any differences in how different categories of politicians seek information. LÄS MER