Sökning: "informationsbrev"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet informationsbrev.

 1. 1. Patienters erfarenheter av fysioterapi vid utmattningssyndrom - en Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Essermark; Måns Fritzell; [2018-02-26]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Mental hälsa; Primärvård; Webbenkät; Fysioterapeutisk behandling; Kroppsmedvetandeträning; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Psykisk ohälsa är ett växande problem och utgör idag i Sverige en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Utmattningssyndrom utgör en betydande del av denna ohälsa. Fysioterapeutisk behandling är ett av flera alternativ som finns att tillgå. LÄS MER

 2. 2. En bortglömd patientgrupp : En sammanställning av fysioterapeutisk uppföljning av  patienter med obstetrik analsfinkterruptur i norra Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Puck Andersson; [2018]
  Nyckelord :Analsfinkterruptur; bäckenbottenmuskulatur; bäckenbottenträning; inkontinens; palpation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det föds mellan 115 000 - 120 000 barn i Sverige varje år, där de flesta förlossningar är vaginala och slutar i någon form av bristning. Bristningarna delas in i fyra grader beroende på deras omfattning. Där grad ett och två innefattar vagina och perineum medan en grad tre och fyra ruptur innefattar sfinktermuskulaturen. LÄS MER

 3. 3. Skriftlig information i förskolan. Varför och vilket sätt? : Den skriftliga informationens värde i förskolans värld.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Kristin Husom; [2018]
  Nyckelord :Preschool; guardians; information; communication; Förskola; vårdnadshavare; information; kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vilken typ av information som vårdnadshavarna får från förskolan, syftet med den och på vilket vis informationen tolkas. Insamling av empiri är gjort med hjälp av tre metoder: intervju, enkät och analys av text. LÄS MER

 4. 4. Träningsprogram för nyblivna mödrar: styrkeökning och upplevelser av en fyra veckors träningsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Louise Sagelind; Anna Lindgren; [2018]
  Nyckelord :fysioterapi; mödravård; postpartum; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnans kropp genomgår stora förändringar under en graviditet som till viss del kvarstår postpartum. Under denna period sker en fysiologisk återuppbyggnad av muskulatur och stödjevävnad och träning bör påbörjas så snart som möjligt efter förlossning. LÄS MER

 5. 5. Yrkesinriktad self-efficacy och Arbetsengagemang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Dahlquist; [2017]
  Nyckelord :Work engagement; occupational self-efficacy; gender; age; social support; job control; demand; ERI in the sense of reward; Arbetsengagemang; yrkesinriktad self-efficacy; kön; ålder; socialt stöd; jobbkontroll; krav; ERI i bemärkelsen belöning;

  Sammanfattning : Work engagement has a number of positive effects that benefit companies, and it may therefore be interesting to investigate what precedes work engagement. The purpose of the study was to investigate the relationship between occupational self-efficacy and occupational work engagement. LÄS MER