Sökning: "informationsförmedling"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet informationsförmedling.

 1. 1. Byggprojekt i molnet - hur upplevs informationsutbytet mellan aktörer i molnbaserade kommunikationsplattformar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ylli Kurtaj; Samir Goralija; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av Sveriges största branscher och enligt tidigare forskning medför en bristande informationsförmedling mellan olika aktörer i byggprojekt enorma extrakostnader. Dessa kostnader kan gå uppemot 40 miljarder SEK årligen, vilket är ett stort problem för de involverade parterna. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om hälsosam mat och attityder till Livsmedelsverkets kostråd hos unga kvinnor och män i åldern 18 till 30 år

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Nyman; [2019]
  Nyckelord :Healthy food; attitudes; perceptions; KAP-model; empowerment; qualitative interview study; Hälsosam mat; attityder; uppfattningar; KAP-modellen; empowerment; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör ohälsosamma matvanor den största risken för ohälsa i Europa. Sveriges regering belyser även ohälsosamma matvanor som den största risken till för tidig död. Svenskarnas intag av hälsosam mat har visat sig vara bristfälligt. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ undersökning av informationsförmedling på Sveriges sprututbytesverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Malmström; Ellen Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Needle exchange program; Injecting; Drugs; Information processing theory; Information.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: A quantitative Study of the distribution of information at Sweden’s needle exchange programs. [Translated title] The Swedish needle exchange program focuses on helping individuals who inject drugs to reduce the risk of illnesses and infections, by offering them clean injecting tools, get in touch with different authorities and organisations that can provide help and support to better their life quality. LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med diabetes typ 2 upplever diabetessjuksköterskans stöd i egenvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Samra Dzafic; [2018-05-02]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; ; upplevelse; egenvård; utbildning; egenvårdsstöd;

  Sammanfattning : Background: Diabetes type 2 is a chronic disease and a growing public health problem. The disease requires extensive self-management to keep blood glucose levels optimal and reduce the risk of complications. LÄS MER

 5. 5. Medicinska bibliotekariers yrkesidentitet : - en kvalitativ studie om hur medicinska bibliotekarier förhåller sig till sin yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Karin Almqvist; [2018]
  Nyckelord :Medicinska bibliotekarier; yrkesidentitet; sjukhusbibliotek; informationsförmedling; informationssökning;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine how medical librarians relate to their occupational identity and mediation of information. New technology and new ways of communicating information have influenced the profession of medical librarians and their duties, why it is important to examine their occupational identity. LÄS MER