Sökning: "informationssökning"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade ordet informationssökning.

 1. 1. PSYKISK OHÄLSA HOS PATIENTER MED HYPOTYREOS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Sundelius Ida; [2023-03-15]
  Nyckelord :Hypotyreos; Psykisk ohälsa; Depression; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypotyreos, en kronisk folksjukdom som år 2021 ledde till daglig medicinering för 4,6% av Sveriges totala befolkning. En sjukdom med diffusa symtom som ofta leder till depression. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande: Problemlösningsförmåga och interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Disa Zander; Claudia Sampognaro; [2023]
  Nyckelord :Gruppinlärning; Interaktion; Interaktionsmönster; Kommunikation; Kooperativt lärande; Matematisk problemlösning; Matematikundervisning; Samarbete;

  Sammanfattning : Följande arbete är en kunskapsöversikt som är en del av grundlärarutbildningen på Malmö Universitet. Syftet är att sammanställa vad den kooperativa metoden kan ha för betydelse för elevers problemlösningsförmåga utifrån den interaktion som sker. LÄS MER

 3. 3. Funktionell grammatikundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Esbjörnsson; [2023]
  Nyckelord :funktionell grammatik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; kontextualiserad grammatik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om brister i den traditionella grammatikundervisningen i skolan syftar föreliggande kunskapsöversikt till att beskriva hur arbete med funktionell grammatikundervisning kan ta sig uttryck i svenskämnet (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever i gymnasieålder. Vidare syftar översikten till att redogöra för de effekter som olika undervisningsformer av funktionell grammatik kan ha på elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Hur multimodal matematikundervisning påverkar elevers motivation och inlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ronja Lissvall; Julia Gren Ekvall; [2023]
  Nyckelord :digitala material; understanding; learning; motivation; multimodal; manipulatives; concret material; digitala material; förståelse; inlärning; motivation; multimodal; konkret material; matematikundervisning; traditionell matematikundervisning;

  Sammanfattning : Elevers motivation och lust att lära är en stor framgångsfaktor för hur de lyckas med matematiken. Vi vill därför undersöka hur en multimodal matematikundervisning kan påverka elevers motivation och inlärning. LÄS MER

 5. 5. “Sånt man lär sig underarbetets gång” : En fenomenologisk studie av sjuksköterskans praktiska kunskap i de komplexa omvårdnadssituationerna

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Tiina Pyykkö Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Nurse; experiences of; tacit knowledge; Sjuksköterska; erfarenheter; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Patienterna blir allt äldre och deras komplexa akuta och kroniska ohälsotillstånd kräver specifik bedömning och vård av omvårdnadspersonalen. Utveckling av sjuksköterskans praktiska yrkeskunskap är en lång process samtidigt som nya sjuksköterskor upplever att klyftan mellan teori- och praktisk kunskap är stor. LÄS MER