Sökning: "informationsutbyten"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet informationsutbyten.

 1. 1. Förankringens betydelse i ett industriellt symbiosnätverk: En kvalitativ fallstudie av den industriella symbiosen i Sotenäs Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Andersson; Marcelo Pino Guerrero; [2020-07-07]
  Nyckelord :Samarbete; gemensam problemlösning; förtroende; hållbarhet; cirkulär ekonomi; industriell symbios; förankring; informationsutbyten; Collaboration; joint problem solving; trust; sustainability; circular economy; industrial symbiosis; embeddedness; information transfers;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: In the transition to a circular economy, there needs to be a change in the approach of how companies use resources and manage their waste. A great responsibility lies with the companies that contribute to the generation of waste. LÄS MER

 2. 2. Förenklad beskattning inom Delningsekonomin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gina Gruneau; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; Gigekonomi; Beskattning;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framväxt i samhället har skett i takt med digitaliseringen och anses bidra med såväl sysselsättning som ett effektivare resursanvändande. Vad delningsekonomin är finns inte klart definierat, men i denna uppsats åsyftas privatpersonersom via en digital plattform får kontakt med varandra och delar underliggande resurser i form av tjänster eller uthyrning av diverse materiella ting. LÄS MER

 3. 3. Blurry Lines – A Discussion on Information Exchange in Dual Distribution Scenarios from a Legal Certainty Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Arnetorp; [2020]
  Nyckelord :EU law; civil and criminal procedure; competition law; dual distribution; information exchange; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis the legal certainty issues connected to the way information exchange in dual distribution scenarios is treated by EU Competition law are discussed. The question of how such information exchange should be treated to increase the legal certainty is also discussed. LÄS MER

 4. 4. Förslag till design av IT-stöd för planeringsfasen av fysiska evenemang : En studie om hur IT-stöd kan designas för att stötta socialt nätverkande under planeringsfasen av fysiska evenemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Petter Jakobsson; Tim Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :social networking; physical events; physical event planning; social matching; social matching systems; socialt nätverkande; fysiska evenemang; planering av fysiska evenemang; social matchning; sociala matchningssystem;

  Sammanfattning : Målet att förbättra socialt nätverkande mellan deltagare på fysiska evenemang kan uppnås genom informationsutbyten med stöd av digitala matchningssystem. Evenemangsdeltagare har ett behov av att under sin planeringsfas få tillgång till information kring andra besökare och evenemangets innehåll då dessa är viktiga faktorer vid beslutet att besöka ett evenemang. LÄS MER

 5. 5. Effektivare lokalanvändning i landsting : Ett alternativ till internhyra

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Jonathan Brandstedt; Jacob Furster; [2016]
  Nyckelord :Internhyra; lokalanvändning; traditionellt hyressystem; landsting;

  Sammanfattning : Lokalkostnader står för en betydande del av Sveriges landstings kostnader. Därför är det av stor vikt att denna resurs utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Det finns egentligen två olika hyresmodeller som landsting tillämpar gällande sina lokaler. LÄS MER