Sökning: "informative justice"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden informative justice.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Förstår du vad vi menar? : En kvalitativ textanalys av Länsstyrelsen i Jönköpings externkommunikation före och efter  Klarspråksprojektets införande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Isaksson; Ida Amrén; [2015]
  Nyckelord :External communication; Text analysis; Klarspråk; Stylistic; Organizational communication; Externkommunikation; Textanalys; Klarspråk; Stilistik; Organisationskultur;

  Sammanfattning : År 2009 införde Justitiedepartementet Klarspråk i Jönköping. Klarspråk är ett projekt med ett självkontrollstest och riktlinjer för hur myndigheter ska kommunicera till allmänheten med ett enkelt och tydligt språk. LÄS MER

 3. 3. Demokrati och sociala rörelser : En diskussion om demokratisynen hos deltagare vid European Social Forum 2008

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Dahlman; [2010]
  Nyckelord :European Social Forum; global justice movement; social movements; view on democracy; SPSS; political actions; European Social Forum; globala rättviserörelsen; sociala rörelser; demokratisyn; SPSS; politiskt handlande;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats som behandlar demokratisynen hos deltagare vid European Social Forum 2008 i Malmö. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns samband mellan erfarenheter av politiska handlingar, identifiering med den globala rättviserörelsen och synen på hur demokratiska beslut i allmänhet bör fattas. LÄS MER