Sökning: "informell inlärning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden informell inlärning.

 1. 1. ”Det är svårt att skaffa en svensk vän i Sverige” – en studie av lärares och elevers föreställningar om betydelsen av interaktion utanför klassrummet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Charlotte Ågren; [2019-04-09]
  Nyckelord :språkinlärning; informell inlärning; interaktion; lärarkognition; elevkognition;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur lärare och elever ser på betydelsen av att tala svenska utanför klassrummet. Studien är kvalitativ med kvantitativa inslag. Data samlades in med hjälp av frågeformulär och intervjuer med lärare och elever. LÄS MER

 2. 2. Vuxna inlärares användning av löst sammansatta partikelverb

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Maria Searle; [2015-07-06]
  Nyckelord :partikelverb; ordförråd; svenska som främmande språk svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136 15 hpSvenska som andraspråkVT 2015Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER

 3. 3. Multimedia i fickan : Vägen till inkludering?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Ekedahl; [2013]
  Nyckelord :iPod Touch; alternativa verktyg; inkludering; informell inlärning; läs-och skrivproblematik;

  Sammanfattning : One of the essential needs of human beings is to be involved in a social context. The intention of this study was to see if the opportunity to have an iPod Touch, could make it possible for students with literacy difficulties to participate in the regular classes and if the implementation of iPod Touch in the school setting would result in informal learning outside the school. LÄS MER