Sökning: "informell kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden informell kompetens.

 1. 1. "Det är ett teamarbete" : Rektors roll inom elevhälsan ur ett systemteoretiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Bondegård; [2020]
  Nyckelord :Student health; student health team; principal; collaboration; learning; health; Elevhälsa; elevhälsoteam; rektor; samverkan; lärande; hälsa;

  Sammanfattning : I denna studie med syftet att beskriva hur rektorer verksamma inom årskurs 7-9 upplever sitt arbete att leda och samordna elevhälsan kopplat till utbildningen mål, har 14 rektorer och biträdande rektorer deltagit i en enkätundersökning. De underliggande frågorna som utforskas i studien är hur rektorerna beskriver sin egen roll inom elevhälsan, vilka verktyg de använder för att styra mot utbildningens mål, hur beskriver de samverkan mellan elevhälsan och övrig personal och i vilken omfattning de upplever att elevhälsans kompetens används hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbas av stroke och livet plötsligt förändras

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linda Eklund; [2019]
  Nyckelord :hermeneutic; occupational balance; occupational therapy; phenomenology; spouses; stroke; aktivitetsbalans; arbetsterapi; fenomenologi; hermeneutik; makar; stroke;

  Sammanfattning : Syfte: Att öka förståelsen för anhörigas levda erfarenheter av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbats av stroke. Metod: Individuella kvalitativa intervjuer med sju personer (alla kvinnor, ålder 63 - 87år) sammanboende med manlig partner som drabbats av stroke (strokeinsjuknandet 6 - 24 månader sedan). LÄS MER

 4. 4. Samverkan inom elevhälsan : Ur pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Karlsson; Anki Larsson; [2019]
  Nyckelord :EHT; elevhälsa; kategoriskt; relationell; samverkan; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka hur elevhälsan och undervisande pedagoger samverkar samt vad som är föremål för denna samverkan. Med undervisande pedagoger avses utbildade lärare i åk 1-9 vars primära uppdrag är att leda och undervisa klasser. LÄS MER

 5. 5. Kunskapens former inom entreprenörskap : En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :John Virdeborn; Patrick Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :ensamföretagare; entreprenör; informell kunskap; formell kunskap; erfarenhetsbaserat lärande; självlärande; lärstilar; arbetsområden;

  Sammanfattning : I denna uppsats står egenföretagare i fokus. Med hjälp av David A. Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande riktas särskild uppmärksamhet mot de kompetenser, erfarenheter och informella kunnande som ett urval egenföretagare uppfattar som viktiga för en framgångsrik verksamhet. LÄS MER