Sökning: "informell och formell demokrati"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden informell och formell demokrati.

 1. 1. Demokratifostran på fritidshemmet – en komparativ studie på tre fritidshem med olika pedagogiska inriktningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marcus Krook; Keyvan Yekta; [2020]
  Nyckelord :Demokratifostran;

  Sammanfattning : I föreliggande studie intervjuas tre pedagoger på tre fritidshem i avsikt att ta del av deras erfarenheter av demokratifostran på fritidshemmet. Inriktningarna vi har valt att studera är Waldorf, Montessori samt allmän skola. Samtliga tre inriktningar har fritidshem anslutna till skolan. LÄS MER

 2. 2. Demokrati i praktiken : En etnografisk studie i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Ellinor Skaremyr; [2010]
  Nyckelord :Demokrati; Delaktighet; Inflytande; Reggio Emilias pedagogiska filosofi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur demokrati kommuniceras på Månens förskola.  Hur kommer demokrati till uttryck och på vilket sätt kommuniceras barns delaktighet och inflytande i planeringen av en fest?Uppsatsen är en kvalitativ studie med en etnografisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Skoldemokratins motsättningar ur deliberativa perspektiv : en studie baserad på intervjuer av sju rektorer för gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Christel Tunebing; [2007]
  Nyckelord :deliberativ demokrati; styrdokument; gymnasiet; rektorer; lärare; elevinflytande; intervjuer; retorik; politik; pedagogik; hermeneutik; formell; informell; individ; kollektiv; makt; pragmatik; etik; konflikt;

  Sammanfattning : Bakgrunden till den här studien är dels att min tidigare studie (Tunebing, 2006) tyder på att det förekommer deliberativa brister under utövande av klassråd i gymnasiet, och dels på att styrdokumenten (Lpo- och Lpf-94) från 1990-talet och framåt till år 2007 starkare betonar vikten av den inre demokratin i skolan. Av styrdokumenten framgår det att skolan ska arbeta med att införa elevinflytande. LÄS MER

 4. 4. Politisk styrning i kommuner : Fallet Norrköpings kommun

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Andersson; Linda Eck; [2005]
  Nyckelord :politisk styrning; styrning i kommunal verksamhet; Norrköpings kommun;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi bor alla i en kommun och tar dagligen del av den kommunala servicen. Vi får våra sopor hämtade, vi har fungerande vatten och avlopp, vägarna underhålls, barnen har tillgång till dagis- och skolverksamhet och våra äldre har tillgång till äldreomsorg. LÄS MER

 5. 5. Validering : Ett sätt att synliggöra informell kunskap

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Kajsa Waern; [2005]
  Nyckelord :Bemötande; förhållningssätt; kunskap; validering; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Studien visar på hur informell kunskap blir synliggjord genom användandet av validering i skolmiljö. Inom ramen för dagens snabba samhällsutveckling ställs det höga krav på moderna, flexibla metoder för det livslånga, livsvida lärandet. Detta kräver att utbildningsanordnare är uppdaterade och förändringsbenägna i sitt ledarskap. LÄS MER