Sökning: "informell och formell omsorg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden informell och formell omsorg.

 1. 1. Organisatoriska förutsättningars samband med handlingsstrategier hos operativa vårdcehfer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therése Lindhe; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriska förutsättningar; handlingsstrategier; operativa chefer; vård och omsorg; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka organisatoriska förutsättningars samband med operativa chefers handlingsstrategier inom vård och omsorg. Studien undersöktes med hjälp av en enkätinsamling från utvecklingsprojektet CHEFiOS genom en longitudinell design. LÄS MER

 2. 2. Informell äldreomsorg : En studie om vad som påverkar svenska individens informella omsorgsgivande av äldre närstående

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Ida Strandqvist; Louise Yxenholt; [2014]
  Nyckelord :Informell omsorg; Sverige; Logistisk regression;

  Sammanfattning : Med formell omsorg menas offentlig vård- och omsorgsinsatser som oftast kommuner, landsting eller privaträttsliga företag på entreprenad utför. Med informell omsorg menar man anhörigomsorg som motsvarar insatser vid långvariga hjälpbehov och frivilliga insatser som innebär oavlönade arbetsuppgifter som man själv väljer att göra. LÄS MER

 3. 3. Det går inte att abdikera : Erfarenheter hos anhöriga till äldre assyrianer/syrianer avseende anhörig roll, informell och formell omsorg

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Hanna Mac Innes; [2013]
  Nyckelord :care; elder immigrants; next of kin; content analysis; omsorg; äldre invandrare; anhörig; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studien bygger på antagandet om att de som invandrar sent i livet har vissa odds emot sig, som kan göra dem starkt mottagliga för psykisk stress, isolering och ensamhet. Denna studies syfte är att studera och fördjupa kunskaperna om erfarenheter och uppfattningar hos anhöriga till äldre assyrier/syrianer avseende formell omsorg, informell omsorg samt deras upplevelser av hur det är för dem att vara anhörig. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas medverkan på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Meliha Öksuz Ekin; Katarzyna Beata Dankowska; [2012]
  Nyckelord :relatives; the involvement of the relatives; the old ones; the elderly; informal care; formal care; attitude; support; anhöriga; anhörigas medverkan; äldre; informell och formell omsorg; bemötande; stöd;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that explores the involvement of the relatives in the special housing based on the perspective of fourteen interviewees working in elderly care, at special housing. The purpose of this study is to analyze the nursing staff's view of the involvement of the relatives and the presence of care provision at special housing. LÄS MER

 5. 5. Informell omsorg – vem ger och vem får? : En studie om informell omsorg bland äldre i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Stina Simonsson; []
  Nyckelord :informell omsorg; formell omsorg; äldreomsorg; anhörigomsorg; SWEOLD;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera informell omsorg bland äldre personer i Sverige. Med informell omsorg avses omsorg som inte utförs av den skattefinansierade äldreomsorgen eller består av köpta tjänster i hemmet. LÄS MER