Sökning: "informell och informell lärandemiljö"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden informell och informell lärandemiljö.

 1. 1. Lärande och användning av kunskap: : Hur bidrar formell utbildning till utveckling av lärandemiljö?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alaa El Boustany; [2014]
  Nyckelord :learning environment; downsizing; skills development; innovation; knowledge transfer; EU; ESF; gender; business.; lärandemiljö; nedskärningar; kompetensutveckling; innovation; kunskapsöverföring; EU; ESF; genus; företag.; بيئة التعليم،تقليص حجم الشركة، تنمية المهارات، الابتكار، نقل المعرفة، الاتحاد الأوروبي، كلية العلوم التربوية، الجنس، والأعمال التجارية;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ifall formell utbildning bidrar till utveckling av lärandemiljö. Ett sekundärt syfte med detta arbete är att undersöka ifall innovations möjligheter ökar under befintlig lärandemiljöer. LÄS MER

 2. 2. Våra sånger, danser och sagor har betydelse för lärandet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elise Nilsson; Klara Rosén; [2011]
  Nyckelord :Estetiska läroprocesser; Gambia; muntlig kultur; m;

  Sammanfattning : Sammanfattning:SyfteSyftet med undersökningen var att ta reda på vad gambisk hemkultur respektive skolkultur kan lära oss omhur vi kan ta tillvara och arbeta med estetiska läroprocesser i förskola och skola.H uvudfrågaHur och i vilket syfte använder man sig av estetiska uttrycksmedel i formell och informell lärandemiljö ?M etod och materialVi har gjort en kvalitativ undersökning baserad på samtalsintervjuer och observationer på två förskolor, enhögstadieskola, en skola för synskadade och i hemmiljö hos två gambiska familjer. LÄS MER

 3. 3. Hur grundskollärare beskriver samarbete med ett science-center och vad det kan tillföra undervisningen i naturvetenskap

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helen Gunnarsson; [2008]
  Nyckelord :informellt lärande; elevers intresse; naturvetenskap; science center;

  Sammanfattning : I denna studie har grundskollärare fått beskriva ett besök med sina elever vid ett science-center. Data är samlade via en enkät. Arbetet syftar till att undersöka på vilka sätt lärare engagerar en sådan informell lärandemiljö i sin undervisning och hur de får besöket att bli en del av arbetet i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Läroplaner och miljöundervisningstraditioner i en informell lärandemiljö ­ en kritisk studie av Universeums skolverksamhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christian Sandberg; Patric Fosshammar; [2007]
  Nyckelord :Läroplan; hållbar utveckling; Science Center; kval;

  Sammanfattning : Sammanfatning:Det övergripande syftet med studien var att lyfta fram, analysera, problematisera och kritiskt granska hurUniverseums beskrivningar av sin skolverksamhet kan relateras till, grundskolans och gymnasieskolansstyrdokument med avseende på etik, personligt ställningstagande och kritiskt tänkande. Grunden till studien äratt Universeum själva beskriver sin skolverksamhet som att den är kopplad till läroplanernas mål. LÄS MER