Sökning: "informella ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden informella ledare.

 1. 1. Distansarbetets omvälvande effekter. Dess påverkan på motivationen och ledarskapet på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Wernersson; Elin Swärdh Sandell; [2021-11-24]
  Nyckelord :Distansarbete; Motivation; Ledarskap; Tjänstebolag; Arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien grundar sig i den ökade mängden distansarbete till följd av Covid-19.Flera företag har på grund av detta fått genomgå stora organisatoriska förändringar som medförtmånga utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 3. 3. Att leda på distans – utmaningar och möjligheter : En kvalitativ studie om upplevelser kring distansledarskap inom högskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alma Sveide; Emilia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; coaching leadership; distance leadership; distance work; communication; flexibility; motivation; Ledarskap; coachande ledarskap; distansledarskap; distansarbete; kommunikation; flexibilitet; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att begränsa smittspridningen av COVID-19 så har beslut tagits om att undervisning och arbete inom högskolor bör ske på distans. Arbete på distans medför en ökad digitalisering, vilket innebär att ledare måste hitta nya sätt att leda. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser om virtuellt ledarskap : Chefer och personals upplevelser angående ledarskapet under covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Simon Åkerling; Emilia Porshammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtuellt arbete har ökat de senaste åren vilket har bidragit till att det pratas mer om begreppet i samhället. Ledarskapet som följer det virtuella arbetet är även något som har diskuterats för att skapa en förståelse för hantering av virtuellt arbete för ledare. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar av riskbeteenden ur ett genusperspektiv inom fordonsmekaniker och -reparatörbranschen : En fenomenografisk studie med 10 första linjen-chefer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Larenhjelm; [2021]
  Nyckelord :Occupational health; male-dominated industries; risk behaviour; safety culture; gender perspective; Arbetshälsa; mansdominerade branscher; riskbeteende; säkerhetskultur; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Problemformulering: Kunskap om ledarskapets inverkan på riskbeteende och genusföreställningar som framträder i det riskförebyggande arbetet är begränsad och flera studier föreslår att forskningen ska utökas. Genom att undersöka första linjen-chefers uppfattningar av riskbeteenden för att se vilka föreställningar om kvinnor och män som framträder kan en ökad förståelse nås för hur chefer själva upplever att de påverkar, upprätthåller eller förändrar riskbeteenden i arbetsmiljön i förhållande till genus och maskulinitetsnormer. LÄS MER