Sökning: "informella verbala interaktioner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden informella verbala interaktioner.

  1. 1. "Det är högt i tak... Men" : En etnografiskt studie kring yrkesidentitet och normer inom en grupp boendestödjare

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Andreas Jarebro; [2020]
    Nyckelord :Socialpsykiatri; Etnografi; informella verbala interaktioner; normer; ideologi; teamframträdande;

    Sammanfattning : Det finns fåtal studier från det socialpsykiatriska fältet som fokuserar på personalens interaktioner med varandra om sitt arbete. Denna studie undersöker dessa interaktioner på ett personalkontor i ett socialpsykiatriskt trapphusboende. LÄS MER