Sökning: "infosoc directive"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden infosoc directive.

 1. 1. Köp utan äganderätt? - En studie av den upphovsrättsliga konsumtionsprincipen och digitala filmverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martha Ingves; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Immaterialrätt; Upphovsrätt; IT-rätt; Konsumtionsprincipen; UsedSoft; Infosoc; Filmdistribution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Filmdistributionen befinner sig i en ny digital verklighet. Den snabba tekniska utveckling som har ägt rum de senaste decennierna har inneburit stora utmaningar för såväl filmindustrins affärsmodell som de upphovsrättsliga bestämmelser som reglerar skyddet för filmverk och dess upphovsmän. LÄS MER

 2. 2. #Olagligt - Panoramafrihet på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :André Svensson; [2018]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av högsta domstolens avgörande i Wikimedia-målet har farhågor uppkommit att avgörandet även kommer påverka privatpersoners publicerande av semesterbilder på sociala medier. Uppsatsen har därför undersökt panoramafriheten i svensk rätt och om den svenska lagstiftningen ger stöd för att på sociala medier publicera bilder av offentligt placerad konst och byggnader. LÄS MER

 3. 3. En upphovsrättslig analys av EU-domstolens tolkningar av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet och dess effekt på länkning på internet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Gustaf Danielsson; Patrick Hallerstedt; [2017]
  Nyckelord :Länkning; internet; upphovsrätt; immaterialrätt; rättsvetenskap; länka;

  Sammanfattning : Copyright law gives the creator of a copyrighted work, for example, an exclusive right to exploit this creation by making it available to the public. Legislation does not always evolve in the same tact as technology. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningarna för förbudsföreläggande mot internetoperatörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Johansson; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; immaterialrätt; IT-rätt; Internet; The Pirate Bay; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I februari 2017 mottog Bredbandsbolaget ett föreläggande om förbud avseende hemsidorna The Pirate Bay och Swefilmer. Under tre års tid måste Bredbandsbolaget nu blockera dessa hemsidor för deras kunder. Syftet med denna uppsats är därför att utreda gällande rätt för förbudsföreläggande mot internetoperatörer. LÄS MER

 5. 5. Länkning till upphovsrättsligt skyddat material som publicerats utan tillstånd - En analys av rättsläget utifrån rättighetsinnehavarens perspektiv, med utgångspunkt i EU-domstolens avgörande i GS Media-målet (C-160/15)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cecilia Arestad; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; länkning; olagligt material; internet; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats övergripande syfte har varit att redogöra för och analysera gällande upphovsrätt i förhållande till tillhandahållandet av en länk som leder till olagligen publicerat material. Ämnet är högaktuellt då EU-domstolen så sent som i höstas meddelade en dom i det så kallade GS Media-målet, där denna typ av länkning behandlades för första gången. LÄS MER