Sökning: "inger örhall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden inger örhall.

  1. 1. Faktorer som påverkar barns läsutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Inger Örhall; [2006]
    Nyckelord :Läsutveckling; inlärningsmiljö och lärare;

    Sammanfattning : .... LÄS MER