Sökning: "inger fält"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden inger fält.

 1. 1. I Hyalta gastars sällskap : om konstvetenskapens diskriminering av kvinnliga målare ur den arbetande klassen på 1700- och 1800-talen

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Inger Andersson; [2011]
  Nyckelord :allmoge; arbetarklass; Bengta Persdotter i Hyhult; borgerlig; den andre; etnicitet; etnologi; feminism; folkkonst; historiografi; horror vacui; ideologi; kanon; kapitalism; klass; konst; konsthistoria; konstnärlig kvalitet; konstvetenskap; kön; liberalism; medelklass; nationalism; smuts; sydsvenskt bonadsmåleri;

  Sammanfattning : I uppsatsen läggs ett intersektionellt perspektiv på konsthistorien. Det sker genom en belysning av det sydsvenska bonadsmåleriets undanskymda plats i allmänhet och de kvinnliga bonadsmålarnas osynliga roll i synnerhet.Uppsatsen består av fyra kapitel. LÄS MER

 2. 2. Svårigheter i dagliga aktiviteter för personer med nydebuterad Reumatoid artrit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Inger Fält Andersson; Rebecka Kvist; [2009]
  Nyckelord :arbetsterapi; dagliga aktiviteter; Reumatoid artrit; betydelse; EDAQ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Reumatoid artrit, RA orsakade tidigare omfattande aktivitetsproblem för den drabbade personen men idag finns läkemedel som i högre grad än tidigare kan påverka sjukdomsförloppet i gynnsam riktning. För att utreda vilka dagliga aktiviteter en person upplever som svåra används bedömningsinstrument som exempelvis Evaluation of Daily Activity Questionnaire, EDAQ. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets betydelse för en inkluderande skolkultur

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Inger Fält; [2009]
  Nyckelord :Ledarskap; rektor; inkludering; barn i behov; åtgärdsprogram; skolkultur;

  Sammanfattning : Ledarskapet i skolan är omdiskuterat och forskningsrapporter visar oftast på resultat som ger rektor en betydelsefull roll i skolans utvecklingsarbete. Huvuduppdraget i skolan består i optimal måluppfyllelse för alla elever som får sin utbildning där. Då har inställning och attityder till barn i behov av särskilt stöd en stor betydelse. LÄS MER