Sökning: "ingesson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet ingesson.

 1. 1. Rörelse i grundskolan : En kvalitativ observationsstudie om två grundskolors hälsofrämjande arbete i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Bråkenhielm; Sabina Ingesson; [2020]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; grundskolan; hälsoarbete; hälsopedagog;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under skoldagen samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med anställd hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog. Tre frågeställningar formulerades; Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i årskurs 1 på de utvalda grundskolorna? Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola med anställd hälsopedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog? Hur är hälsopedagogen inkopplad i det hälsofrämjande arbetet? Metod: Studiens material samlades in genom observationer, kvalitativa enkäter och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Ingesson; [2020]
  Nyckelord :SOC; Sence of coherense; Aaron Antonovsky; KASAM; Känsla av sammanhang; Aaron Antonovsky; Funktionsnedsättning; Elitidrottare; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i skattning av Aaron Antonovskys KASAM - känsla av sammanhang, hos elitidrottare med funktionsnedsättning respektive utan funktionsnedsättning. Frågeställningarna var följande: ”Finns det en skillnad i skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning?”, ”Påverkas KASAM-skattningen av typen av funktionsnedsättning (synnedsättning eller rörelsehinder)?”, ”Kommer en skillnad i skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet mellan elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning”? Metod: Denna studie är en kvantitativ studie som genomfördes i form av en enkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Publicering av geografiska data på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriella Olsson; Rickard Ingesson; [2019]
  Nyckelord :open source; geographic data; web map; openlayers; open source license; GNU GPL; BSD; Geographic information systems; GIS; javascript; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most projects, there is a need to visualize geographic data in a map and in most cases, this is done in an interactive map on a computer, tablet or mobile phone. To be able to publish geographic data on the web, several components are needed. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Analysis of the Interaction Between Vehicle Floor Panels and Interior Carpets - Simulations and Measurements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jakob Dias Dos Santos Ingesson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Floor panels of vehicles are known to radiate structure-borne sound into the vehicle compartment. To reduce the structure-borne sound, numerical models are used in the development of vehicles to evaluate different design options of the vehicle body. LÄS MER

 5. 5. I behov av att kunna kommunicera - En studie om hur pedagoger förhåller sig till att använda TAKK i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Ingesson; Tina Yrvenstam; [2018]
  Nyckelord :aktör; förhållningssätt; kollegialt lärande; kunskapsbrist; struktur; TAKK;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till att använda TAKK i förskolan. Eftersom många som arbetar med TAKK inte känner sig bekväma med att använda sig av metoden så vill vi med denna studie ta reda på varför och belysa denna problematiken. LÄS MER