Sökning: "inhyrd personal"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden inhyrd personal.

 1. 1. Motivation och styrning - En kvalitativ studie om hur olika styrningsformer påverkar inhyrd och direktanställd personals motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Estelle Eklund; Karolina Bergenwall; [2020-02-20]
  Nyckelord :Inhyrd personal; direkt anställd; ekonomistyrning; motivation; styrningsverktyg; resultat målstyrning; handlingsstyrning; social styrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bemanningsbranschen ökar årligen och trots att det utgör en litendel av den totala arbetsmarknaden påverkar det samtliga organisationer som väljer att nyttjainhyrd personal. Det finns forskning som tyder på att dessa arbetsförhållanden leder till lägrearbetsmotivation hos den inhyrda personalen och oro och osäkerhet bland de direktanställda. LÄS MER

 2. 2. Arbete på en flexibel arbetsmarknad : En studie om fastanställd personal som arbetar tillsammans med inhyrd personal.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Liselotte Wahlgren; [2020]
  Nyckelord :Staffing agencies; flexible labor market; groups; employee turnover;

  Sammanfattning : In recent years, the labor market has become increasingly flexible, and companies need to relate to an increasingly globalized market to survive and thrive. To meet the needs of this new environment, more and more companies are relying on temporary workers, mainly with the help of staffing agencies. LÄS MER

 3. 3. Hur personalomsättning, kompetensförsörjning och rekrytering påverkar den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Frid; Marzena Tomaszewska; [2019]
  Nyckelord :hälso- och sjukvård; vård- och omsorg; personalomsättning; kompetensförsörjning; rekrytering; chef; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Personalomsättning inom vård- och omsorgsorganisationer för med sig stora kostnader i form av vikarier, inhyrd personal och upplärning av ny personal. Första linjens chefer inom vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kompetensen inom organisationerna samtidigt som personalomsättningen är stor. LÄS MER

 4. 4. Styrning med inhyrda i personalstyrkan : En kvalitativ fallstudie som undersöker den inhyrda personalens in-/exkludering i olika styrmetoder samt dess effekt på ett målkongruent beteende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Fröström; Anna Asplund; [2019]
  Nyckelord :Temporary staff; formal control system; informal control system; goal congruence; goal congruent behaviour.; Inhyrd personal; formell styrning; informell styrning; målkongruens; målkongruent beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av inhyrd personal har ökat till följd av ett ökat krav på flexibilitet och ingår numera allt oftare i personalstyrkan. Däremot inkluderas sällan den inhyrda personalen i den styrning som utformats för den ordinarie personalen. Styrning används för att påverka personalens beteenden så att de blir målkongruenta. LÄS MER

 5. 5. ” Brist på sjuksköterskor finns det egentligen inte, det är bara brist på attraktiva arbetsgivare” : En studie om att behålla sjuksköterskor i en offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emilie Andersson; Lisa Hedback; [2019]
  Nyckelord :Attractive work; Motivation; Employee retention; Nurse; Attraktivt arbete; Motivation; Behålla; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Denna studie baseras på hur sju sjuksköterskor upplever sin arbetssituation i förhållande till attraktivt arbete och vad som får dem motiverade till att stanna kvar på sin arbetsplats. I många år har avdelningen haft ett gott rykte och det har varit låg personalomsättning bland sjuksköterskorna. LÄS MER