Sökning: "initiativ och respons"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden initiativ och respons.

 1. 1. Gerillakrigföring, ett luftmaktsteoretiskt komplement inom defensiv luftmakt?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Blomberg; [2018]
  Nyckelord :Defensiv luftmakt; asymmetrisk krigföring; indirekt strategi; gerillakrigföring;

  Sammanfattning : Warden har en generell och beprövad teori om hur man når framgång med luftmakt. Många menar dock att den defensiva delen av teorin behöver kompletteras för att bättre omhänderta små staters perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Litteratursamtal och kontroll : en studie om lärarens utövande av kontroll under litteratursamtal.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Kampf; Ida Skoog; [2018]
  Nyckelord :klassrumsinteraktion; litteratursamtal; kontroll; boksamtal; lärare; högstadiet; klassrumsdiskurs;

  Sammanfattning : Litteratursamtal är en metod som används av lärare för att diskutera lästa texter. Dessa samtalkan se olika ut eftersom det är upp till läraren själv att bestämma vilken typ av litteratursamtal läraren vill ha med sina elever samt vilken roll läraren väljer att ta. LÄS MER

 3. 3. Muntlig interaktion som ett språk- och kunskapsutvecklande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gisela Wersch; Rebecka Jönsson Svensson; [2018]
  Nyckelord :andraspråkselever; dialog; interaktion; IRE-struktur; IRU-struktur; lärare; monolog; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa hur läraren skapar en muntlig klassrumsinteraktion i ett språkligt heterogent klassrum, med fokus på skolans tidigare årskurser. Med hjälp av olika databaser har vi funnit relevant forskning att granska för vår frågeställning hur skapar lärare i flerspråkiga grundskoleklasser en muntlig interaktion som kan bidra till elevers språk- och kunskapsutveckling? Vi har begränsat oss till publikationer som är rewievade, avhandlingar och licentiatuppsatser. LÄS MER

 4. 4. Den klingande responsen : En uppsats om musiklärares formativa återkoppling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Daniel Ruborg; [2016]
  Nyckelord :Formativ; bedömning; återkoppling; feedback; initiativ; respons; dialogism; musik; lärare; undervisning; kommunikation; gymnasiet; instrument eller sång;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete på avancerad nivå inom ämnet musikpedagogik tar upp frågor som berör formativ återkoppling och formativ bedömning. Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på vad lärare i gymnasiekursen Instrument eller sång menar med återkoppling, samt vad de ger återkoppling på och hur de sedan gör detta. LÄS MER

 5. 5. Emotionell kommunikation i gymnasiesärskolan : En studie av emotiva uttrycksresurser i samtal mellan elever med alternativ och komplettterande kommunikation och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sophia Hallgren; [2012]
  Nyckelord :emotioner och emotionsuttryck; kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; initiativ och respons.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att ge exempel på hur emotionell kommunikation kan se ut och fungera mellan lärare och elever i särskolan som använder alternativ och kompletterande kommunikation. Emotionell kommunikation utgör en stor del av vår dagliga kommunikation och det är emotionerna som ger våra liv mening och sammanhang. LÄS MER