Sökning: "initiativ och respons"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden initiativ och respons.

 1. 1. Litteratursamtal och kontroll : en studie om lärarens utövande av kontroll under litteratursamtal.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Kampf; Ida Skoog; [2018]
  Nyckelord :klassrumsinteraktion; litteratursamtal; kontroll; boksamtal; lärare; högstadiet; klassrumsdiskurs;

  Sammanfattning : Litteratursamtal är en metod som används av lärare för att diskutera lästa texter. Dessa samtalkan se olika ut eftersom det är upp till läraren själv att bestämma vilken typ av litteratursamtal läraren vill ha med sina elever samt vilken roll läraren väljer att ta. LÄS MER

 2. 2. Muntlig interaktion som ett språk- och kunskapsutvecklande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gisela Wersch; Rebecka Jönsson Svensson; [2018]
  Nyckelord :andraspråkselever; dialog; interaktion; IRE-struktur; IRU-struktur; lärare; monolog; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa hur läraren skapar en muntlig klassrumsinteraktion i ett språkligt heterogent klassrum, med fokus på skolans tidigare årskurser. Med hjälp av olika databaser har vi funnit relevant forskning att granska för vår frågeställning hur skapar lärare i flerspråkiga grundskoleklasser en muntlig interaktion som kan bidra till elevers språk- och kunskapsutveckling? Vi har begränsat oss till publikationer som är rewievade, avhandlingar och licentiatuppsatser. LÄS MER

 3. 3. Den klingande responsen : En uppsats om musiklärares formativa återkoppling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Daniel Ruborg; [2016]
  Nyckelord :Formativ; bedömning; återkoppling; feedback; initiativ; respons; dialogism; musik; lärare; undervisning; kommunikation; gymnasiet; instrument eller sång;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete på avancerad nivå inom ämnet musikpedagogik tar upp frågor som berör formativ återkoppling och formativ bedömning. Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på vad lärare i gymnasiekursen Instrument eller sång menar med återkoppling, samt vad de ger återkoppling på och hur de sedan gör detta. LÄS MER

 4. 4. Bland synthar och doftljus- En studie om samspel i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linnea Oskarsson; [2010]
  Nyckelord :samspel; träningsskola; sociokulturellt perspektiv; videoobservationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att uppmärksamma och belysa faktorer som kan möjliggöra samspel i träningsskolan, där eleverna använder icke - verbal kommunikation. Vi har valt en kvalitativ ansats där vi använt videoobservationer för att fånga samspel under lektionstid samt under raster. LÄS MER

 5. 5. Barn med språkstörning interagerar med olika samtalspartners : En samtalsanalytisk studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Lundgren; Nina Sigheim; [2008]
  Nyckelord :Children with language impairment; interaction; conversation analysis; conversational partners; Barn med språkstörning; interaktion; samtalsanalys; samtalspartners;

  Sammanfattning : Language impairment affects the ability to communicate. Children with languageimpairment have difficulties in using language in interaction to various degrees, and the contributions of the conversational partner are of great importance. The use of languagein interaction can be analysed by means of conversation analysis. LÄS MER