Sökning: "injektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet injektioner.

 1. 1. Penetration Testing of an In-Vehicle Infotainment System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Philip Andersson; [2022]
  Nyckelord :Cybersecurity; Penetration testing; In-Vehicle Infotainment system; Android Automotive; ISO SAE 21434; Cybersäkerhet; Penetrationstestning; Infotainmentsystem i fordon; Android Automotive; ISO SAE 21434;

  Sammanfattning : With the growing demand for smart and luxurious vehicles, the automotive industry has moved toward developing technologies to enhance the in-vehicle user experience. As a result, most vehicles today have a so-called In-Vehicle Infotainment (IVI) system, or simply an infotainment system, which provides a combination of information and entertainment in one system. LÄS MER

 2. 2. Aktivitet och delaktighet efter stroke : erfarenheter från personer som har fått botoxbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ida Forsberg; Anna Näslund; [2022]
  Nyckelord :Activities; Participation; Stroke; Botox; Aktiviteter; Delaktighet; Stroke; Botox;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsen konstaterar i de nationella riktlinjerna för vård vid stroke att injektioner med botulinumtoxin [botox] minskar spasticiteten i muskler och har positiva effekter i samband med andra rehabiliteringsinsatser, men att effekterna av behandlingen är okända på aktiviteter i det dagliga livet [ADL], smärta och livskvalitet. Arbetsterapi fokuserar på dagliga aktiviteter och utgår från att alla människor vill vara aktiva och delta så självständigt som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Diabetes mellitus hos katt : klinisk karakterisering och behandlingsresultat - en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sophia Panofsky; [2022]
  Nyckelord :katt; diabetes mellitus; ketoacidos; akromegali;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos katt. Den typ av DM som vanligen drabbar katt är DM typ 2. Vid DM typ 2 fås en relativ brist på insulin som beror på en kombination av insulinresistens och bristande betacellsfunktion. LÄS MER

 4. 4. Ögonsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som behandlas med intravitreala injektioner : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Karin Nydén; Malin Wirström; [2022]
  Nyckelord :Communication; intravitreal injections; ophthalmic nurse person centered care; Intravitreala injektioner; kommunikation; personcentrerad vård; ögonsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Problemformulering: Behandling med intravitreala injektioner ökar och patienter som genomgår denna behandling upplever ofta oro och osäkerhet. Det finns behov att stärka och tydliggöra ögonsjuksköterskans roll i omvårdnaden runt patienter som får injektionsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar barnet i samband med intramuskulära injektioner : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikaela Bohman; Ann Grimbeck; [2022]
  Nyckelord :pain procedural; distress; injections; intramuscular; vaccination; child; infant; procedursmärta; procedurrädsla; intramuskulära injektioner; vaccination; smärtbehandling; barn; spädbarn;

  Sammanfattning : Att lindra smärta är en basal mänsklig rättighet. Barn är extra utsatta i vården, de kan ha svårt att uttrycka egen vilja och får till skillnad från vuxna inte fatta egna beslut. Specialistsjuksköterskan måste därför värna om barnets autonomi och integritet. LÄS MER