Sökning: "injured patient"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden injured patient.

 1. 1. Typiska fysiska tecken på att barn far illa som röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Fredric Gustafsson; Karolina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Characteristics; child abuse; injuries; radiography; barnmisshandel; kännetecken; radiografi; skador;

  Sammanfattning : Röntgensjuksköterskan träffar i sin yrkesroll barn som skadat sig på olika sätt och är den första personen inom vården som träffar patienten och ser röntgenbilderna vid samma tillfälle. Socialtjänstlagen fastställer att anställda inom hälso- och sjukvård ska anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker barnmisshandel. LÄS MER

 2. 2. Patient eller konsument? - Ansvarsutkrävande vid felaktiga skönhetsingrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Dorotea Svensson; [2019]
  Nyckelord :private law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Cosmetic procedures can lead to injuries or dissatisfaction with the cosmetic result. For a long time, people have criticized the beauty industry in Sweden for lacking customized and clear regulation. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårds- och anestesisjuksköterskors upplevelser av sin arbetsmiljö vid ett sjukhus som saknar akutkirurgi - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Blad; Daniel Forslin; [2019]
  Nyckelord :Intensive Care Nurse; Nurse anesthetist; Work Environment; Anestesisjuksköterska; Arbetsmiljö; Intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Sjukhusvården förändras och kraven på specialistsjuksköterskor ändras. Transporter med patienter från små sjukhus blir fler och sträckorna längre. Upplevelsen av sin arbetsmiljö har visat sig viktig, inte minst vad gäller upplevelsen av patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Det prehospitala mötet mellan två specialistkompetenser : ambulanssjuksköterskans och anestesisjuksköterskans upplevelser av samarbetet vid omhändertagandet av den svårt sjuke eller skadade patienten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christian Åslund; [2019]
  Nyckelord :Specialist nurses; Emergency Units; Guidelines; Teamwork; Specialistsjuksköterska; Förstärkningsenhet; Riktlinjer och samverkan;

  Sammanfattning : Vid omhändertagande av en svårt sjuk eller allvarligt skadad människa är det essentiellt att samarbetet mellan den prehospitala personalen på plats fungerar. Frågor så som vem som har högst medicinsk kompetens och vem som leder arbetet spelar också en stor roll för att ett bra teamarbete skall komma till stånd. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelse av att vårda barn : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marlene Mörn; Josefina Strandh; [2018]
  Nyckelord :Children; Education; Emergency medical technicians; Experience; Feeling; Relative; Ambulanspersonal; Anhörig; Barn; Känslor; Upplevelse; Utbildning;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal möter i sitt arbete många olika patienter, patienternas ålder varierar och så också de olika sjukdomstillstånden. En oro hos ambulanspersonal är att vårda sjuka och skadade barn. En känsla av otillräcklighet och att vårda två patienter samtidigt - barnet och dess anhöriga. LÄS MER