Sökning: "inköp av indirekt material"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden inköp av indirekt material.

 1. 1. Kategoristruktur för inköp av indirekt material : En fallstudie inom kategoristyrning vid Väderstad AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Category management; Inköp; Kategoristyrning; Kategorisering; Kategoristruktur; Indirekt material;

  Sammanfattning : Inköp är idag av central betydelse för ett företags lönsamhet och bidrar även på ett avgörande sätt till dess konkurrenskraft. Vidare ökar vikten av effektivt inköp av indirekt material i takt med den ökande andelen outsourcing av icke-kärnkompetenser, expansion av servicesektorn och en ökande global konkurrens. LÄS MER

 2. 2. Inköpsmätning av indirekt material och tjänster - en flerfallsstudie

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Pierre Axelsson; Kristoffer Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :purchasing metrics; performance measurements; indirect procurement; stragegi; nyckeltal; mätning; mognadsgrad; mognad; KPI; inköpsstrageti; inköpsmätning; Indirekt inköp; key performance measurements; procurement strategy; strategy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur mogna företagets inköpsavdelningar är och om mognadsgrad har något samband mellan hur de arbetar och mäter sin inköpsfunktion, samt att undersöka hur stora företag jobbar med indirekt inköp idag. Problembeskrivning: De olika frågorna som studien önskar besvara kan sammanfattas enligt följande: * Var befinner sig företagens mognadsgrad enligt van Weeles utvecklingsmodell? * Hur arbetar företagen med indirekt inköp? * Hur jobbar företagen med mätning av indirekt inköp? * Finns det något samband mellan mognadsgrad och användandet av nyckeltal för indirekt inköp? * Andra erfarenheter för indirekt inköp? Metod: För att kunna ge svar på forskningsfrågorna har metoden flerfallsstudie använts. LÄS MER

 3. 3. Kostnadseffektivisering och kvalitetsförbättring gällande hantering av skärvätska

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Philip Brosgård; Anna Fahlman; [2015]
  Nyckelord :Cutting fluid; Treatment Methods; Processing Methods; Filtering; Oil emulsions; Kockums Maskin; Separation methods; Tramp oil; Disposal; Bacterial growth; Cost efficiency; Quality improvement of cutting fluid; Skärvätska; Reningsmetoder; Bearbetningsmetoder; Filtrering; Oljeemulsioner; Kockums Maskin; Separationsmetoder; Läckolja; Avfallshantering; Bakteriebildning; Kostnadseffektivisering; Kvalitetsförbättring av skärvätska;

  Sammanfattning : Projektet bestod i att ge underlag för lämpliga och användbara lösningar för effektivisering av Kockums Maskins skärvätskehantering och kostnadsrelaterade faktorer gällande företagets skärvätska. En grundlig undersökning av lämpligt material inom projektets huvudsakliga område gjordes till en början för att därefter resultera i en vidare analys av företagets nuvarande system och hantering av skärvätskor. LÄS MER

 4. 4. Logistikens roll i industrialiserat byggande : en fallstudie av

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Stina Carlsson; Anna Nordin; [2008]
  Nyckelord :industrialiserat byggande;

  Sammanfattning : Krav på lägre produktionskostnader, kortare byggtider, felfria produkter och längre garantitider är ständigt aktuella i byggbranschen. Blickarna har de senaste åren vänts mot den traditionella industrin och möjligheterna att dra lärdomar från denna. LÄS MER

 5. 5. Miljöhänsyn vid offentlig upphandling

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linnea Frank; Malin Karlsson; [2007]
  Nyckelord :offentlig upphandling; lagen om offentlig upphandling; LOU 1992:1528 ; kommun; inköp; Forest Stewardship Council FSC ; miljö;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges in the human history is to prevent environmental pollution. Everybody has an indirect or direct influence on the environment through his or her consumption. The stakeholders are not just interested in price and quality, they are also interested in the circumstances of production and how this affects the environment. LÄS MER