Sökning: "inkluderande arbete i skolan"

Visar resultat 11 - 15 av 85 uppsatser innehållade orden inkluderande arbete i skolan.

 1. 11. Om speciallärarrollen inom matematikutveckling - med fokus på undervisa, utreda och utveckla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Wåhlander; Jessica Feinberg; [2019]
  Nyckelord :Inkluderande undervisning; Intensivundervisning; lärmiljö; utveckla; utreda;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Feinberg, Jessica och Wåhlander, Annica (2019). Om speciallärarollen inom matematikutveckling – med fokus på undervisa, utreda och utveckla. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 12. Ett fritidshem för alla : En intervjustudie om fritidspersonals arbete med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; inclusive education; leisure-time center; compulsory school for pupils with learning disabilities; a school for all; inkludering; inkluderande arbetssätt; fritidshem; grundsärskola; en skola för alla;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan. I syftet ingår också att undersöka fritidspersonalens uppfattningar om de omständigheter som påverkar arbetet med inkludering samt hur samtliga elever i verksamheten påverkas av det inkluderande arbetssättet. LÄS MER

 3. 13. Faktorer för en inkluderande undervisning i matematik En kvalitativ studie av elevers upplevelse av matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Hansson; [2019]
  Nyckelord :engagemang; inkludering; matematik; motivation; specialpedagogik; undervisning;

  Sammanfattning : Hansson, Håkan (2019). Faktorer för en inkluderande undervisning i matematik - En kvalitativ studie av elevers upplevelse av matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 14. Inkludering : Var läggs ansvaret för elevers skolsvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Johanna Forsgren; Mari Uusmann Hellgren; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; språk-; läs-; och skrivsvårigheter; tillgängliga lärmiljöer; förändringsarbete; intervjustudie; speciallärarens roll;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa uppsats syftar till att undersöka hur olika yrkesroller inom skolans värld definierar och upplever inkludering och var läggs ansvaret för elevers skolsvårigheter. Uppsatsen fokuserar på inkluderingsbegreppet, elevers lärmiljöer och förändringsarbetet i skolan, vilka också är våra tre huvudteman. LÄS MER

 5. 15. Frihet att utforma uppdraget : En studie om specialpedagoger och speciallärares samarbete, arbetsuppgifter och visioner om framtiden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Hult Nilsson; Elisabeth Lindborg; [2018]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; förebyggande arbete; samarbete; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Problemformulering: Specialpedagoger och speciallärares samarbete och arbetsuppgifter skiljer sig åt i den svenska skolan. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vad samarbete mellan specialpedagoger och speciallärare karaktäriseras av och vilka arbetsuppgifter som är knutna till respektive yrkesgrupp. LÄS MER